74225. lajstromszámú szabadalom • Stativ-fej vízszintező csavarokkal

kúpkerekek útján és a (19) fogantyúkerékkel hajthatunk. Az (5, 6) és (12, 13) csavarpárok a stalivíej (20) középtengelyétől különböző távolságban van­nak elhelyezve, miáDtal a (7, 8) és (14, 15) fogas­kerékpárok ugyanabban a vízszintes síkban -ren­dezhetők el és ugyanoly méretekben képezhetők ki, miáltal a sitativ njagassága igen csekély lesz és az előállítási költség csökkentetik, mivel az összes csavarok ugyanazon méretűek. A vízszintező készüléket célszerűen kereszlli­bella fölhasználása molett működtetjük, melynek mindkét (21, 22) libellacsöve egy-egy csayarpár összekötő vonalával párhuzamos. A 23 stativ­csap függélyes beállítására tehát csak egy-egy (11) vagy (19) l'ogantyiíkereket kell forgatnunk, míg a megfelelő libella bejátszik. Emelteti nem kel a fogantyúkerekeket egyidejűleg forgatni, mivel a 90 fokkal egymáshoz képest eltolt két billenő síkban való való beállítás egymástól tel­jesen független. Ez a függetlenség azáltal van elérve, hogy a (4) csavargolyók ugyanabban a síkban és az (1) golyótest középpontjának sík­jában: vannak elrendezve. A fogaskerekek között esetleg meglevő holitjárás a beállítás biztosságára nincs befolyással, mivel a csavarok menete ön­zéró és a holtmozgás mindkét mozgási irány-: ban egy-egy pár csavarjai részére egyirányúan és egyidejűleg hat. A 4. és 5. ábra szerinti kiviteli alaknál csak egy pár (24, 25) vízszintező csavar van alkal­mazva,' , melyek a (23) síialivcsappal ugyanoly módon vannak összekötve, minit az (1—3) ábra szerinti kiviteli alaknál, miiért is a megfelelő összekötő darabok ugyanazon számokkal (2,3,4) vannak megjelölve, mint az 1—3. ábrákban. A másik vízszintező csavarpár a (27) haj tócsa var­ral ellátott (26) csavarkerékszegmenssel van he­lyettesítve, hogy emellett a billenő mozgás a (26). 'csavarkerékszegmens síkjára harántirányban le­hetséges legyen, a (23) stativcsap a (26) csavar­kerékszegmensen (28) csuklóhenger útján van ágyazva. Szabadalmi igények. 1. Stiativfej, illetve műszerláb vízszintező csava­rokkal, azzal jellemezve, hogy legalább két egymással szemben fekvő vízszintező csavar egymással egv fogantyú segélyével való egyenletes forgásra össze van kapcsolva. 2. Aif. 1. igénypont szerinti slativfej, illetve mű­szerláb kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy négy vízszintező csavar van elrendezve, me­lyek goilyóaiialuí csúcsokban végződnek és ezek a műszerliarlón ülő félgömb síkjában fek­szenek, míg alsó végük fogaskerekekkel vannak fölszerelve és páronkiint egy belső fogazású kö­rü'Morgó kerék, illtetve egy központosán elren­dezett külső fogazású homlokkerék állal van­nak összekapcsolva, mely kapcsoló kerekek vi­szont kúpkerekek útján kívül fekvő fogantyúk segélyével hajthatók. .3. Az 1. és 2. igénypontok szerinti stiativfej, il­letve műszerláb kiviteli alakja, azzal jelle­mezve, hogy a belső fogazású körülforgó ke­réknek és » központosam eftrehdezeftt külső fogazású homlok keréknek a hozzátartozó víz­abban a síkban fekvő homlokkerékpárok esz­közlik, melyek a vízszintező csavarpároknak v i a stativtongelytől való egyenlő távolsága ese­tén különböző átmérőjűek, ellenben egyenlő homlokkerékáitmérők alkalmazása esetén a vízszintező csavarpárok a stativteregalylől kü­lön távolságban vannak elrendezve, oly cél­ból, hogy csekély szerkezeti magasságot ér­jünk el. ..." 4. A 2. igénypont szerinti staitiviéj. illetve mű­szerláb kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az egvik csavar pár csavarkerékszegmenssel van helyettesítve, mely a féLgömbalakú mű­szerlarlóval oly csuklló útján van összekötve, melynek tengelye a golyóközpontok síkjában és a csavarcsÚQpok összekötő vonalára merő­legesen van elrendezve. (1 rajzlap melléklettel.) l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents