74162. lajstromszámú szabadalom • Hálószerűen tagolt és sodronybetéttel ellátott fatalp

Meg-jelent 1919. évi ,juniti* hó 11-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74162. szám. I/b OSZTÁLY. Hálószerüen tagolt és sodronybetéttel ellátott fatalp. BÜDEL KÁROLY MÉRNÖK NEUENSTADTBAN. A bejelentés napja 1918 junius hó 10-ike. Elsőbbsége 1917 október hó 20-ika. A jelen találmány hálószerüen tagolt és sodronybetéttel ellátott fatalpra vonatkozik, mely sodronybetét ugy a hossz-, ,mint külö­nösen a harántirányban simulékony és hajlé­kony ugy, hogy az a lábfej minden mozdula­tához hozzásimúl és könnyű, rugalmas járást biztosít. A találmány szerint a talpnak farészei kö­rülbelül félmagasságukban sodronyokkal van­nak körülfogva és hajlékony egésszé egye­sítve. A mellékeit rajzban a találmányt képező fatalp példaképpen két foganatosítási alakban van föltüntetve. Az 1. ábra a fatalpnak alúlnézete. A 2. ábra a fatalp egy részének metszete a 4. ábrának A—B vonala szerint nagyobb lép­tékben. A 3. ábra a fatalp egy részének fölűlnézete ugyancsak nagyobb léptékbén. A 4. ábra az egész fatalpnak fölülnézete az 1. ábra léptékében. Az 5. ábra a fatalp második foganatosítási alakja egy részének hosszmetszete. A végfából készült (a) talpba (3. ábra) a (b) hossz- és haránthornyok vannak bevágva, miáltal a magasított (c) részek létesültek. A talpnak alsó fölülete a (d) bevágásokkal van ellátva (2. ábra), melyek majdnem a (b) hornyokig terjednek ugy, hogy az (a) talp­nak egyes részei csak lazán függnek össze. A (b) hornyokban az (e) hornyok (4. ábra) „S"-alakban vannak elrendezve és végükön erősen meg vannak húzva és a talpnak szé­lén össze vannak fonva. Ezáltal a talpnak úgy belső, mint külső fölülete egyes részeknek so­rára tagozódik, melyek egymás mellett fek­szenek és a hossz- és harántsodronyokból álló sodronyszövet révén hajlékonyan, de erősen vannak összekötve. A talpnak második foganatosítási alakjánál a talp _az egyes külön (f) részekre van szét­vágva (5. ábra), melyek körülbelül félmagas­ságukban kétoldalt a (g) hornyokkal vannak ellátva, melyekbe az (e) sodronyok vannak beágyazva. A sodronyszövet az egész talpra kiterjed, mely ismert módon erősíttetik a lábbeli felső­részéhez és tetszőleges alakú és magasságú sarokkal látható el anélkül, hogy ezáltal a talp hajlékonysága bármiképen is befolyásol­tatnék. Szabadalmi igény. Hálószerüen tagolt és sodronybetéttel ellátott fatalp, jellemezve azáltal, hogy a talpnak részei körülbelül félmagasságukban sod­ronyokkal vannak körülfogva és egy, min­den irányban hajlékony egésszé egyesítve, ahol is a részek a talpba való bevágások révén létesíttetnek vagy külön darabokból állanak. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents