74160. lajstromszámú szabadalom • Elektroosmotikus célokra szolgáló elektróda

Megjelent 1919. évi .jiiuius hó 11-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74160. szám. VII/2. OSZTÁLY. Elektroosmotikus célokra szolgáló elektróda. ELEKTRO-OSMOSE A.-G. (GRÁF SCHWERIN GESELLSCHAFT) CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1918 március hó 26-ika. Elsőbbsége 1917 október hó 20-ika. A jelen találmány elektroosmotikus víztelení­tésre szolgáló berendezésekre vonatkozik és tárgya főleg az ilyen berendezésekhez való folya­dékelválasztó elektródák különleges kiképzése. A találmány szerint ezeket az elektródákat két vagy több egymástól elválasztható részből képezzük, melyek egyike elektromosságot vezető anyagból való szövetből, pl. drótfonatból áll, míg a másik rostélyszerű és alátétül szolgál az elsőnek. Az elektródák ezen kiképzésével egyrészt ezek igen egyszerű építési módját érjük el, másrészt meg­adjuk annak lehetőségét, hogy az elektródákat könnyen tisztogathassuk. Azonkívül az egész be­rendezés összeépítése szempontjából is igen elő­nyös ez az elrendezés, mert az egyes részeik kü­lön-külön állíthatók elő és azután kényelmesen összeilleszthetők. A találmány akár olyan elek­tródáknál alkalmazható, melyek mozdulatlanul vannak elhelyezve, pl. szűrősajtókhoz való elek­tródáknál, akár pedig olyan elektroosmotikus víztelenítőgépekhez való elektródáknál használ­ható, melyeknél az anyag az elektródákkal, íII. az elektródák közt, mozgásban van és folytonosan vezettetik be és ki, pl. végnélküli bádogszalag se­gélyével. A mellékeit rajz a találmány tárgyának néhány foganatosítási példáját mutatja be. Az 1. ábrán látható elrendezésnél az elektróda az (1) tartókból és az ezeken megerősített (2) lyukga­tott bádoglemezből álló rostéiyszerű részből és az erre fektetett (3) drótszövetből (fonaltól) van összetéve. A (3) drószövet helyett perforált bádog­lemez is használható. A (3) drótszövet, ilL a per­forált bádoglemez, pi. csavarokkal, oldhatóan le­het fölerősítve az (1, 2) rostélyra. Az anyagból ki­választott folyadék a (2) bádoglemez lyukain ke­resztül folyik el. A 2. ábrán a találmány tárgyának olyan fogana­tosítási példája van bemutatva, melynél a (3) drótszövet alátétje gyanánt (4) hullámos bádog­lemezt használunk. Az elektróda itt kétoldaluan van kiképezve, azaz a (4) hullámos bádoglemez mindkét oldalán van egy (3, ill. 3l ) drótszövet fektetve. A folyadék elvezetése itt a (4) hullámos bádog barázdáin át történik. A 3. ábrán az 1. ábrához hasonló építésű elek­tródát ábrázol, mely azonban a 2. ábrán látható módon kétoldaluan van kiképezve, az alátét itt két (2, 21 ) áttört bádoglemezből áll, melyeket (5) szögek tartanak egymástól állandó távolságban. A 4. ábrán a két (2, 2') áttört bádoglemezt, szö­gek helyett, a (4) hullámos bádoglemez köti egy­mással össze. A (2, 21 ) bádoglemezeken nyugosz­nak ismét a (3, 3l ) drótszövetek (hálók). Az 5. ábra szerint végül alátét gyanánt a mindkét oldalán (6) hullámokkal ellátott (7) fémlemez szol­gál, melynek két oldalára a (3, 3! ) drótszövetek vannak fektetve. Egyetlenegy di'ótszövet helyett természetesen, valamennyi foganatosítási példánál, több, egy-

Next

/
Thumbnails
Contents