74156. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémtárgyak lakkozására

Megjelent 1919. évi juiiius hó 11 -én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL A, / SZABADALMI LEÍRÁS 74156. szám. XVIle. OSZTÁLY­Eljárás fémtárgyak lakkozására. DR RUFF OTTÓ TANÁR BOROSZLÓBAN. A bejelentés napja 1918 április hó 9-ike Elsőbbsége 1917^<ftífif£ hó 2«-ike. Phenolokból és formaldehydből kapott, alko­holban oldható kondenzációstermékek (resol, novolakk) féUnlakkok előállítására kiterjedt al­kalmazást találnak, 1. pld. Chemiker Ztg. 1009 évi. 317 1. stb., valamint 1913 évf. 37 szám 751 1. Annak föltétlen szüksége, hogy az alkoholt, a jelenlegi viszonyok között, oldószer gyanánt ki­küszöböljük, az alkoholban oldható lakkok to­vábbi értékesítését, úgyszólván lehetetlenné tette. Kitűnt már most, hogy ta kész, resol vagy no­volakk stb. elnevezéssel megjelölt, phenolokból és formaldehydből kapott kondenzációs termé­kek helyett, maguk a kiindulási anyagok alkali­adalékkial is alkalmazhatók, esetleg hosszabb vagy rövidebb ideig, de csak addig tartó előhe­vítés után, hogy a vízben oldhatatlan kondenzá­ciós termékek 'képződése be ne álljon. Ilyfajla vizes oldatok alkalmazásának előföltélele, hogy a gondosan megtisztított és az oldattal bevont fémtárgyakat nem közönséges hőmérsékleten, hianem legalább is 80—90 fokra fűtött helyisé­gekben szárítsuk. Körülbelül 6 óra, magasabb hőmérsékletnél még rövidebb idő múlva, a bevo­nat nem csupán alkoholban, hanem majdnem minden másolószerben is oldhatatlanná válik és a fémet sima, repedésmentes rétegben borítja. Alkálinak <a bevonatban való jelenléte, vasnál, növeli a rozsda elleni védelmet és még alkáliáik iránt érzékeny fémekre, pld. cwikön Ivén vekre sem hat károsan. Példa: 1 kg. nyers krezolt, 3 kg. vizes (30%-os) formaldehydoldat és 1. 8%-os nátronlúgot, ösz­szekeverümk és mindaddig hevítünk, míg a próba, lehűlés után, ugyan nehezen folyós lesz, vízben azonban még oldódik. A folyadékot víz­zel, esetleg annyi marónátron hozzáadása után, hogy derült oldat keletkezik, a kívánt tömény­ségig fölliigitjuk; a lakkozandó fémtárgyat sa­vakkal és maró alkálival gondosán megtisztít­juk, azután bemártással, vagy az oldattal való be­ecseteléssel bevonjuk, megszáradni engedjük és azután mintegy 6 órán át 90 fokra hevítjük. Magasabb hőmérsékleteknél tetemesen rövidebb idő is elegendő; ha, azonban a levegőt nem tart­juk távol, könnyen áil be a lakkbevonat színező-1 dése. Túlmagas hőmérsékletek alkalmazásánál, iá lak'kbevonat a lehűlés után a fémről isnwt le­pattogzik. Szabadalmi igény. Eljárás fémtárgyak lakkozására, jellemezve az­által, hogy phénolok, illetve kresolok vizes oldatait fornualdehyddel és alkálival a fém­tárgyakra fölrakjuk és hogy a víz elpárol­gása után visszamaradó bevonatot legalább 80 fokra való hevítéssel vízben oldhatatlanná tesszük. I'alias nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents