74155. lajstromszámú szabadalom • Dobozszárítókhoz való anyagfölhordó berendezés

Megjelent 1919. évi junius hó 11-én. _ MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74155. szám. XXI, c. osztály. Dobosszárítókhoz való anyagfölhordó berendezés. OSCHATZ MIKSA G,ÉPGYÁROS DREZDÁBAN. A bejelentés napja 1918 junius 19-ike. A jelen találmány dobos szárítókhoz vagy effélékhez, főleg folyadékoknak dob köpenyfölületén történő szárítására szol­gáló szárítókhoz való anyagfölhordó­berendezésre vonatkozik. Az újdonság lényegileg abból áll, hogy a szárítandó folyadék fölvitelére a dob ke­rületéhez fekvő két, oldalt elzárófallal el­látott anyagfölhordóiemez van elrendezve. A mellékelt rajzon (a) jelöli a szárítő­dobot, melyen az új berendezés van alkal­mazva. Utóbbi a (b) lemezből áll, mely kb. ugyanolyan hosszú, mint maga az (a) dob. Ez a (b) lemez az (a) dobon kívül van ágyazva, hossztengelyével párhuzamosan fekszik a dobköpeny alkotóival, kereszt­tengelyével pedig szög alatt a dobköpeny kerületéhez és mindkét végén fallal van elzárva. A (b) lemez fölső szélébe (d) ro­vátkák vannak bevágva, vagy a lemez fölső széle alatt lyukak vannak kiképezve. Ily módon a (b) lemez úgyszólván tar­tályt képez, mely nyitott oldalával az (a) dobhoz fekszik és melyben folytonosan bi­zonyos folyadékfölszin marad fönn úgy, hogy az (a) dobot folytonosan elegendő mértékben és szabályosan ellátja folya­dékkal. A folyadék bevezetése ebbe a tar­tályba tetszőleges szerkezet, pl. szivattyú segélyével történhetik. A (d) bevágások (rovátkák) vagy lyukak célja, hogy az esetleges folyadéktöbblet ne ömöljék ki szabálytalanul a tartályból, hanem bizo­nyos határon túl szabályosan bevezettes­sék, ami egyúttal a dob pontosan egyenle­tes táplálását is biztosítja. A lefolyó fo­lyadékot a (b) lemez alatt elrendezett-csa­torna vagy teknő fogja föl. Utóbbiból a folyadék tetszőleges edénybe folyhatik. melyből a szivattyú ismét visszaszállítja azt a tartályba. Az (a) dobnak átadott folyadékot a dob­nak az óramutatóval ellenkező irányú kö­rülforgása közben az (f) kaparó egyenle­tes rétegre osztja szét, mely egy fordulat alatt a dobon megszárad és melyet azután ismert módon a (g) kés lekapar arról. - "•< ' , •» - '. . ; Á' 'V' ' ' Szabadalmi igények. 1. Dobos szárítókhoz való anyagfölhordó­berendezés, azáltal jellemezve, hogy a megszárítandó folyadéknak.a dobhoz vezetésére a dob kerületéhez fekvő, kétoldalt elzárófallal ellátott anyagföl­hordólemez van elrendezve. 2. Az 1. igénypont szerinti anyagfölhordó­berendezés foganatosítás! alakja, az­által jellemezve, hogy az anyagföl­hordóiemez alatt, a túlömlő bevezetett

Next

/
Thumbnails
Contents