74132. lajstromszámú szabadalom • Légzőkészülék

Megjelent 1919. évi j tini UH hó 11-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74182. szám. XVUI/d. OSZTÁLY. Légzőkészülék. 0. NEUPERT NACHFOLGER CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1918 március hó 13-ike. Elsőbbsége 1913 szeptember hó 30-ika. Ez a találmány mentési célokra szánt oly légzőkészűlékre vonatkozik, amelynél az oxi­gén- vagy levegőpalack és az álarc közé egy hajlékony falú légzőzsák van iktatva és a lég­zőcső útján az álarccal összekötve. Az ijy készülékeknél a légzés a légzőzsák­ból, a kilégzés pedig a be nem lehelhető gáz­zal kevert külső levegőbe visszacsapó (ajak-) szeleppel ellátott kilégzőcsövön át történik, mimellett a kilehelt levegőnek a .légzőzsákba való behatolása megakadályozására az utób­bit az álarccal összekötő csőbe szintén be van egy visszacsapó szelep iktatva. A légzőzsák űrtartalmának nem szabad bizonyos határ alá •sülyednie, mivel különben a mellizomzat erő­sebb igénybevétele következtében a belégzés meg nem engUdhető módon megnehezül. A légzés azonban egyenlőtlen, mivel a használó személy által kifejtett fizikai munka folytán hevesebbé válik. Ha tehát a palackból levegő vagy oxigén egyenletesen továbbíttatik a lég­zőzsákba. akkor ennek űrtartalma a hevesebb légzési periódusok alatt megnövekszik, és meg­történhetik, liogy ez egészen a légzés megne­hezüléséig terjed. Ennek az igen jelentékeny hátránynak kiküszöbölése céljából a* levegő­nek, vagy oxigénnek a palackból a légzőzsák­ba való juttatását a légzés mérvének megfe­lelően Szabályozni próbálták; ez azonban bo­nyolódott mechanizmust igényel, aminek üzembiztonsága a palackban uralkodó szüksé­ges magasságú nyomás mellett igen csekély. Jelen találmánynál a vázolt hátrányok megszüntetésére a levegőnek vagy oxigénnek a palackból a légzőzsákba való egyenletes továbbítása mellett az erőteljesebb lélegzés esetén a kilehelt levegőnek egy részét a lég­zőzsákba engedjük menni, hogy ennek térfo­gata csökkenését megakadályozzuk. Ezt leg­célszerűbben azáltal érjük el, hogy a kilehelő csőnek kisebb keresztmetszetet adunk, mint a légzőzsákot az álarccal összekötő csőnek és a különben utóbbiban elrendezett visszacsapó szelepet elhagyjuk. A normális lélegzés pe­riódusai alatt az így elért viszonylagos foj­tás nem elegendő arra, hogy tetemes meny­nyiségü kilehelt levegőt juttassunk a légző­zsákba; erőteljesebb lélegzés periódusaiban, amikor a levegőt nagyobb nyomással leheljük ki, ez a viszonylagos fojtás előidézi, hogy a kilehelt levegő egy része a légzőzsákba jut és ennek az erősebb légzés folytán különben bekövetkező térfogatcsökkenését megakadá­lyozza. Ezzel a légzőzsákban lévő levegő min­den esetre megromlik, ez azonban a készülék rövid használati időtartama mellett — mentő­készülék gyanánt szánva — nem lényeges, ezzel szemben azonban jelen találmány azt a

Next

/
Thumbnails
Contents