74122. lajstromszámú szabadalom • Eljárás állati bőrök cserzésére

Megjelent 1919. évi junius lió 73-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74122. szám. XI/a. OSZTÁLY. Eljárás állati bó'rök cserzésére. CHEMISCHE FABRIKEN WORMS A.-G. CÉG M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1918 április hó 2-ika. Elsőbbsége '19Í6 október hó 25-ike. Az alsóbőr előállítására eddigelé főleg növé­nyi cserzőanyagokat használtak. A jelenlegi hiány az ilyen cserzőanyagokban okot adott arra, hogy más megfelelő termékeket keressünk. Mi már most azt a meglepő megfigyelést tettük, hogy a, hangyasavnak bizonyos nehéz fémekkel való sói, mint pl. a vasformiátok, tökéletes pót­lékot képeznek. Ajánlották már az alumínium- éskrómformiá­tokat állati bőrök cserzésére. A krómformiátok azonban magukban vagy növényi cserzőanya­gokkal összeköttetésben nem adnak használható talpbőrt, csakis körülményes impregnálási eljá­rással kapunk bizonyos fajta .alsóbőrt, amely mindig mutatja minden krómbőr hiányait, míg az aluminiumformiátok már kezdettől fogva tel­jesen ki vannak kapcsolva az alsó bőr gyártásá­nál. Épen úgy teljesen lehetetlen az ismert, regi vascserzési eljárással technikailag használható alsó bőrt készíteni, miután az ilyen bőrök bizo­nyos irleig tartó fekvés után törékennyé válnak. Ezzel ellentétben a vasformiátok kitűnően al­kalmasak alsóbőr gyávtására és egyiedül ma­gukban vagy például cellulózkivonatokkal, mint szulfithulladéklúggal vagy más effélével együt­tesen meglepően tartós, szilárd, erős bőrt adnak, amely teljes pótlékot képez a cserzett bőr he­lyett, amennyiben az jól hasítható, varrható és appretálható és ennek folytán különösen a mechanikai cipőgyártásra alkalmas. A tetszőleges módon előkészített pőréket olyan cserzőlevelekkel kezeljük, amelyeknek cserző­anyagait például a következőképen készíthetjük: 1. Föloldunk 5 kg. technikai vaskloridot 20 1. vizben, ehhez hidegen hozzáadjuk 6 kg. nátriumformiátnak 20 1. vizben való oldatát és a reakciós terméket rövid ideig magára hagy­juk. Ilyen módon olyan kivonatot kapunk, amely 15° Bé-t mutat és kb. ugyanolyan térfogatú víz hozzáadása után közvetlenül használható. cser­zésre. Elegendő koncentráció mellett kb. O'-ra való lehűtésnél a vasformiát kikristályosodik, míg a keletkezett konyhasó oldatban marad. Ajánlatos használat előtt a savanyú vasklorid­oldatot alkaliákkal közönbösíteni és csak azutá.i formátokkal escrebomlásba hozni. 2. Vaskloridnak ammóniákkal vagy hasonló hatású alkaliákkal való kicsapása és a keletke­zett vashidroxidnak a számított mennyiségű hangyasavban való oldása és kb. 0"-ra való le­hűtés útján szilárd vasformiátot kapunk. A sót vízben oldjuk és 100 1. kb. 3" Bé fürdőt készí­tünk belőle. Ezzel a lével kezeljük az előkészí­tett, 100 kg. pőresúlynak megfelelő nyersbőrt, a vastagságnak megfelelően 4—8 óra hosszat. Ez­után 24 órán át a bakon hagyjuk feküdni, utána

Next

/
Thumbnails
Contents