74107. lajstromszámú szabadalom • Eljárás impregnált talp és hasonlók előállítására

Megjelent 1919. évi június lió 11-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS • 74107. szám. XI/a. OSZTÁLY. Eljárás impregnált talp és hasonlók előállítására. FISCHER HENRIK MÉRNÖK, GÉPSZERKESZTŐ BÉCSBEN. A bejelentés napja 1918 május hó 29-ike. A találmányszerinti eljárás talpak, cipő- | sarkok, lemezek, szalagok s hasonlók elő-„ állítását célozza, melyek eddigelé bőrből készültek. A találmány szerint" előállított termék tartóssága és különösen kopás­elleni ellenállóképessége, valamint hajlé­konysága és simulékonysága által tűnik ki úgy, hogy sok esetben a valódi bőrt tö­kéletesen helyettesíti. Ennél az eljárásnál főleg nemeztmagá-­ban vagy posztóval, különféle szövetekkel, yalamintjtisztí^^ vagy falemezekkel együtt alkalmazunk, mely anyagokat a következő módon ke­zeljük. Nemez helyett ezeket az anyago­kat egyedül is alkalmazhatjuk. Egyszerűség kedvéért a következőkben az eljárás egy példáját írom le, melynél csakis nemez jut alkalmazásra, mely eljá­rás azonban a föntemlített tekintetbe jövö anyagok összes kombinációira alkalmaz­ható. Facementet kis darabokra törünk és fo­lyékony kátránnyal összehozunk. A fa­cement és a kátrány közti viszony a kö­vetkező: 100 rész keverékre 40—70 rész facementet és a többit, tehát 60—80 rész kátrányt veszünk. Ezt a keveréket 60", egész 80"-ra fölmelegítjük és emellett addig kavarjuk, míg teljesen egyenletes sűrűn folyó massza keletkezik. Erre a ne mezt vagy a nemezanyagot tetszésszerinti nagyságú . lemezekké - vagy szalagokká szabjuk és a föntemlített meleg masszába mártjuk és összekavarjuk, hogy a massza a nemezanyagot egyenletesen körülvegye és lehetőség szerint pórusaiba is behatol­jon és azt átjárja. Ezután a lemezeket vagy sávokat a folyadékból kivesszük és bá­dogra teregetjük, melyre előzőleg meg­nedvesített papirt helyeztünk. A papirt azért nedvesítjük előbb meg, hogy hólya­gok képződését meggátoljuk. A leme­zekre ekkor .egy papirréteget és erre is­mét bádoglemezeket helyezünk. A fölső bádogokat gyöngén megmelegítjük, bngy a fölső folyadékréteg egyenletesen el­oszoljék és azután az összes rétegeket mindkét körülvevő bádoglemezzel sajtó alá tesszük és összesajtoljuk, hogy a fölös folyadékot kiszoríthassuk. Ezután a két­oldali bádogokat eltávolítjuk, a lemezeket a papirburkolattal együtt vízfürdőbe tesz­szük és körülbelül egy fél, egész egy perc itiulva ismét kivesszük és durva kefével a papirost lesúroljuk. A papírral való befö­dés által a lemezek bágyadt fényét, vala­mint a nemez és kátrány bensőbb és egyen­letesebb kötését érjük el. Nemcsak nemez, hanem posztó és bár--

Next

/
Thumbnails
Contents