74078. lajstromszámú szabadalom • Elektroosmotikus víztelenítésre való berendezés

Megjelent 1919. évi május Ijó 31-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74078. szám. Vir/i. OSZTÁLY Elektroosmotikus víztelenítésre való berendezés. ELEKTRO-OSMOSE A.-G. (GRÁF SCHWERIN GESELLSCHAFT) CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1918 március hó 26-ika. Elsőbbsége 1917 október hó 20-ika. A jelen találmány növényi, állati és ásvá­nyi eredetű anyagoknak elektroosmotikus víz­telenítésére való berendezésre vonatkozik, mely 'egy, vagy több, anódával és katódával ellátott kamrából áll, mely utóbbiakba a kezelendő anyag nyomás alatt jut be. Míg az ismert ilyen fajtájú berendezések egyes keretekből állanak, melyek közé áz elektródáknak kiképezett szűrőbádoglemezek, vagy különleges elektródák vannak beilleszt­ve, addig a jelen találmány értelmében az egyes kamrákat olyan lemezek képezik, me­lyek egyszersmind elektródákál is szolgál­nak. Ily módon igen egyszerű és stabil épí­tési módot érünk el. A kamrák képzésére szol­gáló alkatrészek, továbbá a szigetelendő he­lyek, valamint a sajtolással tömítendő helyek száma ezáltal tetemesen csökken. Az egyes egyúttal elektródákál is szolgáló lemezek fémből, pl. öntöttvasból készíthetők, ami tetszőleges alakíthatásukat,biztosítja ol­csó úton. Az egyes lemezeket, alkalmas he­lyeken, szigetelő anyaggal burkoljuk, hogy a kamrákban a rövid zárlatot elkerüljük. A mellékelt rajz 1. és 2., illetve 3. és 4. ábrái a találmány tárgyának két foganatosí­tási példáját tüntetik föl, mimellett a 2. és 4. ábrák az 1. és 3. ábrák (a—b) vonala mentén vezetett metszetek. Az 1. és 2. ábra szerint az elektroosmoti­kus víztelenítésre való berendezése egy-egy sor, mindkét oldalukon kamraszerűen kivájt (1) lemezből és ezek közt fekvő, mindkét ol­dalukon hullámokkal ellátott (2) lemezből áll. Az (1) lemezek az anódákat, a (2) leme­zek pedig a katódákat képezik, feltéve, hogy a kiválasztott folyadék a kamrában a katóda felé mozog. A víztelenítendő anyag bevezetése a késizűlékbe a valamennyi (1) és (2) lemezen keresztülhatoló (3) csatornán át történik, melyből (4) elágazások vezetnek a lemezek közt fönmaradt hézagokba (kamrákba). A (2) lemezek két oldalán elrendezett hullámok fö­lött egy-egy (5) szűrőkendő, vagy drótszövet van kifeszítve, melyen a leválasztott folyadék keresztülhatolhat, hogy a (6) hullámbarázdá­kon és a (7) fúratokon át a (8) lefolytató csatornába jusson. Az (l) és (2) lemezek pl. öntöttvasból vannak készítve, mimellett az (1) anódalemezek, az áramvezető helyeken, célszerűen kemény ólommal lehetnek burkol­va, míg e lemezek nem áramvezető helyei, főleg a (3) anyagbevezető csatornák, szige­telő anyagból, pl. kemény gummiból való be­vonattal, illetve béléssel lehetnek ellátva. A 3. és 4. ábrán föltüntetett foganatosítás! példa a most leírttól csak abban különbözik, hogy a katódákként ható (2) lemezek itt két,

Next

/
Thumbnails
Contents