74052. lajstromszámú szabadalom • Eljárás takarmánynak sulfidcellulózhulladéklúból cellulóza egyidejű kitermelése mellett való előállítására

Megjelent 1919. évi május hó 31-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74052. szám. IV/e. OSZTÁLY. Eljárás takarmánynak szulfitcellulózahulladéklúgból cellulóza egyidejű kitermelése mellett való előállítására. DR KÖNIG JÓZSEF TANÁR, TITKOS KORMÁNYTANÁCSOS MÜNSTERBEN. A 65795. sz. íörzsszabadalom p tszabadalma, nulynek be elentési napja 1917. május bó 29-ika Elsőbbsége 1915 julius hó 3-ika. A 65795. számú törzsszabadaiom tárgya eljárás takarmányanyag előállításiára cel­lulóza egyidejű kitermelése mellett. Ezen eljárásnál a cellulózatartalmú anyagokat, különösen mindennemű fát, először is elő­zetes kezelésnek vetjük alá, amennyiben azokat hígított ásványi savakkal vagy hígí­tott alkáliákkal váltakozó nyomás alkal­mazásával hevítjük és az anyagot ezután a szokásos szulfit eljárással tovább föl­dolgozzuk, a keletkező szulfithulladék­lúgot pedig az új takarmányanyagok elő­állításánál kiindulási anyagnak használjuk, A szulfitcellulózahutladéklúgdt tökéletes közömbösítés és kellő mértékű átszellőzte­tés után vagy egymagában, vagy célszerűen a cukorban vagy gumiban dúsi első föl­tárófolyadékkal együtt, vagy pedig, ha ez utóbbi alkohol vagy zsír vagy egyéb mel­léktermékek előállítására használtatott, az emellett visiszama'radó folyadékkal be­párologtatjuk és ismert módon takarmány­anyaggá dolgozzuk föl. Ez az eljárás jól bevált és kitűnő minőségű takarmány­anyagot szolgáltat, mely különösen arány­lag nagy cukortartalma által tűnik ki. Ez a cukortartalom a cellulózatartalmú anya­goknak sawal vagy alkálival történt elő­zetes kezeléséből származik. További kísérletek ahhoz a meglepő ta­pasztalathoz'vezettek, hogy a szokásos szulfiteijárásból származó lúgok, vagyis azok a lúgok, melyek a savval vagy alkáli­val előzetesen nem kezelt cellulózatai-­taJmú anyagokból adódnak, akár erjesztés nélkül, akár erjesztve, szintén takarmány­anyagpá dolgozhatók föl, ha azokat a ké­nesisavtól célirányos módon megszabadít­juk és levegővel (oxigénnel) kellően te­lítjük. Ez az eredmény tényleg meglepő. A ké­nessavnak oly lúgokból való csaknem hiánytalan kiűzése, melyek a savval vagy alkálival előzetesen kezelt cellulózatar­talmú anyagoknak utólagos szulifitkezelé­sénél keletkeznek, azon körülmény alap­ján volt megmagyarázható, hogy ezen lú­gok már csak kevés cukrot vagy cukorhoz hasonló anyagot tartalmaznak. Minthogy pedig ezek az anyagok a kénessavat külö­nösen erősen lekötik, ezen anyagoknak azáltal való előzetes eltávolítása, hogy a cellulózatartalmú anyagokat előzetesen al­kálival vagy savval kezeljük, a kénessav

Next

/
Thumbnails
Contents