74029. lajstromszámú szabadalom • Eljárás régi papírnak papírgyártás céljaira vaó fölhasználására

Megjeleni It»l9. évi május tió 31-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74029. szám. Xlll/a OSZTÁLY. j _ i • Eljárás régi papírnak papírgyártás céljára való fölhasználására. VAN DER KNAAP JACOB ARIÉ JEGYZŐ VLACHTWEDDE/M SELLINGENBEN ÉS BARTELDS BERNARDUS JOHANNES TECHNIKUS APELDOORNBAN (HOLLANDIA). A bejelentés napja 1917 november hó 14-ike. Elsőbbsége 1916 december hó 7-ike. Már ismeretes, oly eljárás, mellyel régi pa­pírból festéklart almán a k eltávolítása után szá­las anyagot állíthatunk elő, mely főleg az őr­lendő alapanyagnak áramló vízzel való mecha­nikai mosásán talap szik és melynél a szálas anyag fémgazeon lartatik vissza. Ezen eljárás­nál a régi papírt először teljesen finomra nieg­örWk, anélkül, hogy előbb a tisztítást megkezde­nék, ugy, hogy az őrlésnél a nyomdafesték széin­tartalmia a szálakkal bensőleg összekevertetik. Ha a szálakat utóbb kii akarjuk mosni, akkor kellő tisztítás céljából első sorban arra van szükség, hogy a szálak igen finoman őröltessenek, mivel máskülönben a szén többé ki nem mosható, ami természetesein az ezen anyagból utóbb előállított papír minőségére hátrányos befolyásosai van. Ezenfölül még oly alapos tisztítás mellett is a szálakkal bensöem összeöröl't nyomdafestéket teljesen eltávolítani nem lehet, ugy, hogy mindig többé-kevésbbé szürke szálas anyagot kapunk. Már azt is ajánlották, hogy a festéklelenítenidö papíranyag a hollaiender munka alatt folytono­sain mosassék és emellett a friss víz alulról ve­zettessék be. Emellett azonban a leválasztott nyomdafesték a szálaktól nem választatott külön teljes mértékben, mivel az állandóan lebegésben tartott szálaknak a leválasztott nyomdafesték­kel való keverése következik be. Jelen találmány tárgya egy különleges eljárás régi papírból festéktelenítelt szálas anyagot elő­állítani, mely abban áll, hogv a fölt__a&álg<s anya­gal főzése titán f^Tfppánol(ja jJaLlü•'gába 11 a főző­éttéwrtoCTi—sírként -mossu k hogy a főzőedénybe annak fenekén, időközönkeitt forró mosóvizet vezetünk, mely &< főzőedényből föíül lefolyik. Ezeni eljárássál azt érjük el, hogy a szálak folytonosan lebegésben tartatnak, mig a leválasz­tott nyomdafesték a szálas anyagrétegtől külön­válik és fölül a szálak egyidejű lesülyedése mellett elfolyik. Ha azután friss forró vizet ve­zetünk be, akkor a szálak újból fölkavartalnak és a vízben szabadon lebegnek, úgy, hogy a ma­radék nyomdafesték újból leválasztatik és föl­emelkedik, mig a vízben lebegő szál'ak újból le­sülyednek. Az eljárást következőleg foganatosítjuk: Mi­után. a régi papirost piszoktól és egyéb hátrá­nyos tartalmától megszabadítjuk, nollaenderbe tesszük, melyben hideg vízzel őröljük. A papir­festék részecskéi azonnal leválni kezdenek és a viz föl színére emelkednek. Hogy már miost ez a festék éltávolíttasséfk, forgó mosóhengert hasz­nálunk, mellyel a fekete f estékes vizet, mely a hollaender fölnő részén foglal helyet, elvezetjük. Ezt a vizet újból utánpótoljuk, amennyiben a hollaender alsó részébe friss vizet bocsátunk be. llymódon lehetővé válik az alapanyag őrlé­sét folytonosan friss vízben eszközölni úgy, hogy a szálak és a festék összegyúrása csak­nem ki van zárva.

Next

/
Thumbnails
Contents