73985. lajstromszámú szabadalom • Mosódeszka háziruhákhoz ívelt keményfafelülettel

Megjelent 1919. évi május hó 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 78985. szám. XVIII/a. OSZTÁLY­Mosódeszka házi ruhákhoz ívelt keményfafelülettel. GRÖSSLER OTTO GYÁROS HAINICHENBEN. A bejelentés napja 1918 julius hó 6-ika. Elsőbbsége 1918 április hó 20-ika. Ismeretesek már fából készült dörzsfelülettel biró mosódeszkák. Jelen találmány tárgya ily mo­sódeszkákon eszközölt javításra vonatkozik. Az uj találmány abban áll, hogy . a horonysze­rűen rovátkolt fából készült dörzsfelület körívben vágott párhuzamos keményfa részekből áll és hogy ezen ívalakúan hajlított farészekbe a rovát­kák egyenlő mélységbe vannak bemarva. Ezen ívelten vágott és horonyszerűen rovátkolt egyes keményfarészek által a ruha mosására al­kalmas ellenálló, szálkamen.tes dörzsfölület képez­tetik, mely azonkívül ívelt egyes részei következ­tében ugyanazon keresztmetszetek mellett na­gyobb normális nyomást bír ki és .nedvesség be­hatásokra el nem változik, úgy hogy a dörzsfölü­let a mosódeszka keretében meg nem lazulhat. A csatolt rajzon a találmány tárgya példakép vett foganatosítási alakjában van fölitüntetve, ne­vezetesen az 1. ábra a mosódeszka elölnézete, 2. ábra ugyanannak oldalnézete, illetőleg füg­gőleges metszete, a 3. ábra pedig vízszintes metszete. A dörzstestnek ívelten vágott és horonyszerűen rovátkolt egyes (a) részei a (c) keret (b) oldalhor­nyadba vannak behelyezve és felül és alul a (d) és (f) keresztrudakhoz támaszkodva fogvatartatnak. A (d) és (f) keresztrudak ugyancsak a (c) keret­ben vannak megerősítve. Szabadalmi igény. Mosódeszka házi ruhákhoz, azáltal jellemezve, , hogy fából készült dörzsfölület betétje egyes körívben vágott, horgonyszerűen rovátkolt párhuzamos keményfarészekből áll. (1 rajzlap melléklettel.) Pallaa nyomda, Badapeat.

Next

/
Thumbnails
Contents