73979. lajstromszámú szabadalom • Háromkerekű úti járómű állítható kerék nyomókkal

Megjelent 1919. jívi május h,ó a 335-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73979. szám. XX/a. OSZTÁLY. Háromkerekű úti járómű állítható keréknyomokkal. DR STEINER LEO FÖLDBIRTOKOS BUDAPESTEN. • A bejelentés napja 1917 október hó 5-ike. A találmány tárgya olyan háromkerekű úti járómű, amelynek mind a három kereke tengelyével vízszintes irányban elfordítha­tóan van ágyazva, hogy a keréknyomok megváltoztatása céljából a keréksíkok a járó­mű keretéhez képest különféle, de egymás között egyenlő szögekkel átállíthatok legye­nek. Evvel először is azt érjük el, hogy a legnagyobb nyomtávolság, azaz a két leg­szélső kerék nyomtávolsága szűkebbre vagy szélesebbre vehető. Ezenkívül a három kerék­nyom egymáshoz viszonyítva a legkülön­félébb helyzetekbe hozható, amennyiben az egyik kerék a másik kettő mindegyikével egy csapásban járhat, de tetszőleges más harmadik csapása is lehet akár belül, akár kivül a két másik csapáson. Célszerű,- ha két kereket egy tengelynek csukiós tengelyvégeire szerelünk, hogy azo­kat a közönséges gépkocsi elülső kerekei módjára együttesen állíthassuk, míg a har­madik kerék normális helyzetét előnyösen a járómű hosszanti síkjában választjuk. Ekkor célszerűen az utóbbit tesszük meg hajtó­keréknek, ha gépi járóműről van szó. Vontatógépek (vagy más kocsi utánakap­csolására berendezett vontatott járóművek) és keréken járó szerszámok esetén a talál­mány előnyeinek teljes érvényre juttatása végett szükséges, hogy a vonógerendát, ille­tőleg a szerszámok tartóját (keretét stb.) is a kerekek értelmében elfordíthatóan ren­dezzük el. Ezt célszerűen úgy visszük ki, hogy a vonógerendát, illelőleg szerszámtartót az egyik, előnyösen a fentebb említett középső kerékkel olyan kapcsolatba hozzuk, hogy az a kerékkel annak átállításakor velemozogni kénytelen. Ismert berendezések lehetővé teszik, hogy az átállítást a vezető üléséről menetközben is végezzük, gépi járóműveknél pedig a motor ereje is fölhasználható az átállításra. A mellékelt rajz 1. ábrája kiviteli példa­képen egy vontatógépet tüntet föl vázlatos fölülnézetben. Az (a) kerék, egyedüli hajtó­kerékként képzelve, tengelyével körívalakú (b) sínekre van ágyazva, amelyek (c) csap­szegekkel vezetve a járómű keretének ugyan­úgy alakított (d) hasítékaiban csúszhatnak. Az (a) kerék elforgatása (e) forgattyú segít­ségével a járómű keretében ágyazott (f) hajtócsavar forgatásával történik, amely a (b) sínekkel kapcsolatos (g) fogasívvel kap­csolódik; az utóbbinak görbületi középpontja a (b) sínekével összeesik. A másik két (h és h') kerék, ugyanúgy, mint a szokásos gépkocsik elülső kerekei,

Next

/
Thumbnails
Contents