73944. lajstromszámú szabadalom • Berendezés különböző nagyságú elektromos készülékeknek közös alapzaton való megerősítésére

Megjelent 11*19. évi május hó 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73944. szám. VH/d. OSZTÁLY Berendezés különböző nagyságú elektromos készülékeknek közös alapzajon való , •v,{ megerősítésére. HOLLSTE1N JÉNÓ MÉRNÖK BERLIN-CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1917 december hó 31-ike. Elsőbbsége 1916 december hó 18-ika. # Áramszámlálóknak és más elektromos készülékeknek alapzatokon való megerősí­tésére szolgáló eddig ismert berendezéseknél az alapzaton több függőleges és vízszintes hasítékot alkalmaznak, melyek megerősítő­csapok vagy megerősítőcsavarok fölvételére szolgálnak és ezen utóbbiaknak a számláló­kon alkalmazott fölfiiggesztőszemeknek meg­felelő beállítását teszik lehetővé. Más ki­viteleknél az alapzaton függőleges hasíték van kiképezve, mely a fölső megerősítő­csapot vezeti, míg a többi megerősítőcsap csap fölvételére vagy helytálló vagy további függőleges hasítékokban eltolható, esetleg el is forgatható, hasítékokkal ellátott fém­síneket használnak. Alkalmaztak továbbá önmagában zárt, rendszerint keresztalakú tartóállványt is. mely a beállítható rögzítő­csapok fölvétele céljából helytálló hasítékok­kal vagy részben beállítható hasítékolt sínek­kel volt ellátva. Ezen szerkezeteknek — egyiknek nagyobb másiknak kisebb mértékben — a következő hátrányaik vannak: az alapzatnak a hasí­tékok által való gyöngítése az anyagvastag­ság fokozását teszi szükségessé vagy törés­hez vezet. Helytálló hasítékok esetében a készüléket csakis a hasítékok által meg szabott korlátokon belül függeszthetők föl tetszőlegesen. A beállítási körzet lehető növe­lésére a segédsínek megerősítőcsavarjait az alapzat külső szélén rendezik el, ami által az egész megerősítőszérkezet utólagos oldása következhet be. Eltolható és elforgatható síneket gyakran csak egy csavarral erősí­tenek meg, ez a rögzítés azonban a szándé­kolt célra nem elegendő. Ezen ismert megoldásoktól eltérően a találmány tárgyát képező berendezéssel a megerősítendő készülék mindegyik megerő­sítőesavarját vagy rögzítőcsapját teljesen szabadon állíthatjuk be. Ezt a célt két lénye­gükben azonos kiképzésű sínnel érjük el, melyek egy összekötőcsappal beállíthatóan vagy eltol hatóan és rögzíthetően vannak kap­csolva és az alapzattal egy-egy, a forgás­pontot képező megerösítőcsavar útján úgy vannak összekötve, hogy az egymásra fek­teteti sínek középvonala a rövidebb, az erre merőleges irány pedig a hosszabb tengelyét adja meg a fölületnek, melynek mentén az összekötőcsap beállítható és mely fölület körívek által van határolva. Ha az össze- 1 kötőcsap egyúttal a készülék rögzítőcsapját is képezi és ha a csap beállíthatóságát. a sínek hosszanti hasítékaival érjük el, akkor

Next

/
Thumbnails
Contents