73935. lajstromszámú szabadalom • Eljárás égési mótorok forrón hűtésére

Megjelent 11*102. évi május hó 27-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 73935^szám. Vd/2. OSZTÁLY. Eljárás égési mótorok forrónhűtésére. SEMMLER KÁROLY MÉRNÖK WIESBADENBAN. A bejelentés napja 1916 julius hó 21-ike. A jelen találmány tárgya eljárás égési motoroknak igen magas hőfoknál való hű­tésére az úgyszólván légköri nyomás alatt álló hűtőközeg keringtetése mellett. Kísérletek igazolták, hogy a megfelelően szerkesztett égési motor annál kedvezőbben működik, minél magasabb a hűtőköpe­nyekben keringő folyadék hőmérséklete; ezen esetben úgy termikus szempontból, valamint üzembiztonság tekintetében a motornál az eddigi vízhűtéssel szemben (bizonyos határig) lényeges előnyök adód­nak ki. Ismeretesek már nycimóvízzel foganato­sított forróhűtési eljárások, melyek azon alapulnak, hogy a víz z-árt körfolyamatban kering; a víz emellett a hűtőköpenyekben, az ott uralkodó nyomás folytán, el nem gőzölöghet, noha hőmérséklete 100°-on felül van; ezt követőleg a melegleadási oldalon nyomásmentesítés által expandáltatjuk és gőzzé alakítjuk. Világos, hogy főleg a normális égési mó­torok, melyeknek köpenyei csak ritkán áll­nak ellen magasabb nyomásnak, csak bizo­nyos határig hűthetők ezen eljárás szerint. Csak a legritkább esetekben volt eddig le­hetséges a mintegy 5 atm.-ás nyomás ki­fejtése. Ennél a nyomásnál kb. 150"-on a hengerköpenyben gázbuborékok képződé­sének veszélye már fennáll úgy, hogy a hen­gerköpenyben a hűtővíz hőmérsékletét, elővigyázatosságból, legfeljebb 120"-ra sza­bad felhozni, mert különben oly helyeken, ahol az áramlási sebesség csekély, gőz­buborékok képződnek. Másrészről azonban ez az eljárás ingadozó fordulatszámú mo­toroknál csak ritkán alkalmazható, mert ezeknél a hűtővíz szivattyú a mótortelep­pel gyakran kényszerkapcsolásuan van összekötve úgy, hogy fordulatszáma pon­tosan a motoréval változik. Az itt szüksé­gelt nagynyomású centrifugái-szivattyúk sajátossága az, hogy a fordulatszám vál­tozásánál lényegesen más nyomásviszo­nyok lépnek fel. Ha tehát egy motor, mely normálisan 1000 fordulattal futna, szivattyúval van kapcsolva és ezt ezen fordulatnál 5 atm. nyomás alatt tartaná, akkor ez a nyomás teljesen megváltoznék, mihelyt a motor lassabban fut. De ekkor a liűtőköpenyek­ben könnyen lép fel a hirtelen gőzbuboré­kok képződésének veszélye a fojtó szerv legszabatosabb kiszolgálása ellenére is. Ez a körülmény némely mótorfajtánál a munkafolyamat és a hengerek veszélyezte­tése folytán veszedelmet jelenthet. Bejelentő már most azt a feladatot tűzte ki magának, hogy mindazokat az előnvö­ket, melyek az égési erőgépnél a nyomóvíz­zel foganatosított, fent ismertetett forró­hűtési eljárásnál fellépnek, valamennyi égési mótor számára érvényesítse, főleg olyanok számára is, melyek ingadozó for­dulatszámmal vagy terheléssel dolgoznak. Emellett megkerüli a nyomóvízhűtés hát­rányait is és amennyiben nem a termé­szetes keringtetési hűtést választjuk, az

Next

/
Thumbnails
Contents