73898. lajstromszámú szabadalom • Hajlékony fatalp

Megjelent 1919. évi május hó 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 7B898. szám, I/b. OSZTÁLY. Hajlékony fatalp. TAUSSIG RÓBERT EXPORTEUR ÉS DK HAMBURGER ARTÚR GYÁROS N/M GABLONZBAN (CSEHORSZÁG). A bejelentés napja 1918 február hó 20-ika. A találmány hajlékony fatalprja vo­natkozik, mely levehető és kicserélhető sarokkal, valamint kicserélhető és egy­másbanyúló lécekből álló járótalppal van ellátva. Ezen hajlékony fatalp két főrészből áll, nevezetesen a járótalpból és egv a sarokrésszel kapcsolt csukló­ból, mely részek egy keskeny közbenső tag segélyével akként vannak egymás­sal összekötve, hogy a járótalp a fölső oldalán egy acélszalag vagy efféle, a csukló pedig a másik oldalán egy ugyan­oly fémszalag segélyével van ugyan­csak a közbenső taggal összekötve. A találmány tárgyának további alkat­részei a mellékelt rajz alapján vannak részletesebben ismertetve. A mellékelt, rajz 1. és 2. ábrái a találmánybeli hajlé­kony fatalpat oldal- és fölülnézetben tüntetik föl. A hajlékony fatalp mindenekelőtt a járótalpból áll, melynek (1) lécei az il­leszkedési helyeken egymásba nyúlnak, továbbá a (3) sarokrésszel kapcsolt (2) csuklóból, végül ezen csukló és a járó­talp közé iktatott, egy keskeny lécből való (4) közbenső tagból. Az (5) sarok a sarokrészen csavarok segélyével levehetően van megerősítve. A járótalp a fölső oldalán az (1) léce­ken megerősített (6) fémszalag vagy efféle segélyével a (4) közbenső taggal van összekötve. A (2) csukló a (3) sa­rokrésszel együtt ugyanezen (4) köz_ bensőtaghoz az alsó oldalon megerősí­tett hasonló (7) fémszalag segélyével van erősítve. A (2) csukló és a (3) sarokrész lazák, azaz összeköttetésüknél mintegy 3—IV2 mm. szabad köz marad, hogy a csuklót a cipő elkészítésekor a szükséghez mér­ten ki lehessen nyomni és szorosan a kaptafához, illetve a cipőfölsőrészhez le­hessen szorítani. Ezen mozgékonyságot az imént említett szabad köz létesítésén kíyül azáltal is lehetővé tesszük, hogy a közbenső taggal és a sarokrésszel való érintkezési helyeken az érintkezési fö­lületeket különleges'módon maratjuk ki. A csuklónak kifelé görbülő élei ugyanis akként vannak elrendezve, hogy lent egymáshoz közelednek és ennélfogva a csukló az alsó oldalán keskenyebb. Ezen különleges marás következtében idegen testeknek behatolása, és lerakodása, va­lamint nagyobb vagy szélesebb hézagok keletkezése megakadályoztatik.

Next

/
Thumbnails
Contents