73892. lajstromszámú szabadalom • Ablakkeret

Megjelent 1919. évi május hó 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 78892. szám VIII/c. OSZTÁLY. * Ablakkeret. L. & R.H ÖFLER G. M. B. H. CÉG MÖDLINGBEN. A bejelentés napja 1918 julius hó 17-ike. Elsőbbsége 1917 december hó 18-ika. Az ablakkeretek sarokkötéseit eddigelé úgy biztosították, hogy a keret oldalfelü­letének vájatában sarokvasak helyeztet­tek be és csavarokkal erősítettek meg; ezen sarokvasak szög alatt kivágott bá­dogdarabokból állottak. Ezen sarokvasak tehát az ablakkeret síkjával párhuzamo­san feküdtek. E sarokkötés biztosításának ez a módja .azonban azt a hátrányt mutatja, hogy a keret oldalfölületeiben levő ezen vájato­kat, melyekbe a sarokvasak fektetendők, akkor vásik ki, mikor a keretfa az idő­járás elleni ellenállóképesség céljából még nincs mázolva; az ablakkeretet csak •a sarokvasak fölerősítése után mázolják úgy, hogy a nak, hogy azokat rozsda ellen megvéd­jük. A vájatok szélein azonban a nedves­ség mindig behatolhat és mivel a vájatok oldal- és fenékfölületei nincsenek idő­járás ellen megvédve, a sarokvasak alatt a fa idővel elkorhad. Ezt csak akkor lehetne meggátolni, ha a sarokvasak tökéletesen tömítve volná­nak a vájatokba illesztve, vagy ha más módon gondoskodnánk tömör elzárásról, melynek azonban tartósnak is kellene lennie. Ez azonban nem érhető el mindig és ha elérjük is, ez csakis időtrabló, kö­rülményes és költséges munkával érhető el. Emellett az eddig használt sarokvasak magukban véve azzal az előnnyel bírnak, hogy ha a sarokkötés derékszögére oly erők hatnak, melyek a szöget nyitni vagy zárni igyekeznek, akkor a sarokvas haj­lításra saját síkjában vétetik igénybe és minthogy a derékszög ezen biztosítása képezi a sarokvas főföladatát, eddig az összes hátrányokat, melyek alkalmazásá­val kapcsolatban állottak, tűrték. Ezek a hátrányok azonban a jelen ta­lálmány által kikiiszöböltetnek, amenv­nyiben a sarokkötéseket az ablakkeret tapaszhornyának vájataiba helyezett és ellátott, vasból vagy más fémből készült könyök­kel biztosítjuk, amint az példaképen a csatolt rajz 1. ábráján nézetben ós a 2. ábrán a keretsarkon át vezetett met­szetben van föltüntetve. A keretet képező (a, b) léceket a sarok terjedelmében azon (c) horonyban, mely­be a (d) ablaküveg helyezendő, alkal­mas szerszám segélyével akként vájjuk ki, hogy egy derékszögben meghajlított (e) szögvas a 2. ábrából látható módon

Next

/
Thumbnails
Contents