73876. lajstromszámú szabadalom • Útkaparó

Megjelent 1919. évi május hó 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 78876. szám. VlII/i. OSZTÁLY. Utkaparó. • TREUBERG GRÓFNŐ SZÜL. POSCHINGEN MAGÁNZÓ HOLZENBEN A teje'entés napja 1918 junius hó 8-ika. való előreteladásníál a (d) él a füvet és gyomot eltávolítja. A szerkezeteit az (f) rúd­hoz képest a kívánalmaknak megfelelőleg tetszés szerint lehet beállítani. A szerkezet, mint említve volt, könnyen alkalmazható ekére és könnyen lehet a kí­vánt célra fölhasználni. Ami a szerkezel gyakorlati értékét illeti, megemlítendő, hogy ennek egynapi teljesít­ménye töbh, mint 4 napszámos egy heti tel­jesítménye. SZABADALMI IGÉHY. Utak szélének, mesgyéiknek és hasonlóknak fűtől és gyomoktól való megtisztítására szolgáló kaparószerkezet, jellemezve egy egyenesen vagy ferdén álló és munkaélén kiköszörült tisztítókés által, mely egy fer­dén vagy függélyesen alkalmazott rúdra szerelve az ekevas helyén bármitíly rendes gerendájára fölerősítve alkalmazható és használható. Jelen találmány tárgya utak széleinek, j mesgyéknek és hasonlóknak füvektől és gyo- 1 uu>któ! való megtisztítására szolgáló szer- j kezel. . • / A találmány tárgyának egv példaként! ki­képzett kaparókésből áll, mely az ekevas helyébe minden rendes ekén alkalmazható. A találmány tárgyává® egy példaként i ki­viteli alakját a csatolt rajz mutatja és pedig a 2. ábrán elölnézetben, az 1. ábrán a 2. ábra . A—B vonala szerinti metszetében és részben | oldalnézetben, a 3. ábrán oldalnézetben és a 4. ábrán oldalnézetben az ekére való .fölsze­relésben. Miként a rajzból látható, a szerkezet az (a) késből áll, mely a (b) tartókhoz csatlakozik, melyek viszont a (c) rúdon vannak szöge­oselve. Az (a) kés vízszintesen, vagy — ríiint ábrázolva van — ferdén állhat, mi mellett annak előli (d) éle ki vain köszörülve. A szer­kezetet — mint az a 4. ábrán látható — az ekevas helyére alkalmazzuk az (e) rögzítőlap j •.se sél vével az 0") rúdra, úgy hogv az ekével (1 rajzlap melléklettel.) Pallas nyomda Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents