73850. lajstromszámú szabadalom • Patkó, kicserélhatő fémszalagbetéttel

' Megjelent 1019 éxi május hó15-é n: ^ .••.-•'•iMí >','>•/- ' \ •7h;!u y! ' nr.v n^.'.í.»í<.:ii '•<:.:• .-A •;•.••-',••• -.1 •. H." . V: ». r;. )>íi ' > r, ' "l//? ^-n-.í > ; •.< MAGYAR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 78850. szám. XX/b, OSZTÁLY. Patkó, kicserélhető fémszalagbetéttel. . í .;;••>! •:• ••. . • <-­<jRAW HENRIK FESTŐMŰVÉSZ BERLIN-CHARLOTTENBUBGBAN ÉS FÜBSTENTHAL HERMANN KERESKEDŐ BERLINBEN. A 72867. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1917 november hó 15-ike. Elsőbbsége 1915 február hó 9-ike. ' A jelen találmány a 72867 törzsszaba­dalomhan védett fémbetét további kikép­zésére vonatkozik és a találmány lényege az, hogy a rugalmas fémszalag a. vízszin­tes síkban föl van hasítva és az egyes ré­szek hnllámalakúan ki vannak öblösítve. A találmány azonkívül a fémszalagnak a patkószár végein való megerősítési módjának további kiképzését is fölemeli. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak példaképem foganatosítási alakját szemlélteti. Az í. és la. ábrák a patkó fölülnézetét és A—-B vonal szerinti metszetét szemlél­tetik. A 2. ábra keresztmetszet. A 3. ábra a rögzítőszalag perspektivikus képe. A 4. és a 4a. ábrában fölül nézetében és metszetben a rögzítésnek egv másik fo­ganatosítási alakja van szemléltetve. Az 5. ábra a rögzítőöntvény perspektivi­kus képe, míg a (>. és 7. ábrákban egy harmadik rögzí­tési mód metszetben, illetve fölülnézetben van szem!éltetve. A (b) patkó (a) barázdájában (1. ábra) foglal helyet a rugalmas (c) fémszalag­betét, mely a rögzítési helyeken a víz­szintes síkban föl van hasítva és annyira ki van sajtolva, hogy a fölső rész a (b) patkó szegélyére, kerül, melyet ily módon sérülések ellen megvéd, míg a (e) betét alsó része az (a) barázdában marad. Ez­által lehetővé válik egyúttal (d) mere­vítő darab elrendezése is, a kötélbetét számára való horony .szűkítése nélkül. Ez a merevítés szintén hasított acélsza­lagdarabból áll, melv a (c) szalagbetét öblébe illesztetik. A (d) merevítődarab­ban, a szükséghez képest, ugyancsak öb­löket sajtolunk ki, melybe (e) acélpec­keket verünk be, hogy ily módon az ál­lat elcsúszását megakadályozzuk. A (c) fémszalagbetétnek a (b) patkó szárvégein való rögzítése a jelen talál­mány szerint füleescsé vagy hurokká hajlított (f) szalaggal történik, melynek (fl) és (f2) végei a (c) betétnek egymás fölé fektetett (cl) és (c2) végein vannak átdugva és lekapálva. Ennél a foganato­sítási alaknál oly változat is lehetséges, hogy a (c) betétszalag (cl) és (c2) vé-

Next

/
Thumbnails
Contents