73827. lajstromszámú szabadalom • Tisztítóberendezsé önműködő gyufagyártó gépeknél használt belökő berendezés csatornái részére

Megjelent 1919. évi május hó 15-én. _ MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73827. szám. II/g. OSZTÁLY. Tisztítóberendezés önműködő gyufagyártógépeknél használt belökő berendezés csatornái részére. BAD1SCHE MASCHINENFABRIK & EISENGIESSEREI VORM. G. SEBOLD UND SEBOLD & NEFF CÉG DURLACHBAN (BADEN.) A bejelentés napja 1918 január hó 10-ike. Áz ismeretes belökőberendezéseknél, melyeknél a gyufaszálak fölvételéré szol­gáló hornyok mélysége hosszirányban különböző azon hátránnyal bírnak, hogy a csatornák a lépcsők által alkotott szög­letekben egyáltalában nem', vagy töké­letlenül tisztíttatnak. A csatornák tisztítására egy időszako­san fölülről-lefelé mozgó fésű eddig ugyan használtatott, azonban emellett a föntemlített szögletek tökéletesi tisz­títása lehetetlen, minthogy a szögletek­ben fahulladékok maradnak, amelyeket üzem közben egy hegyes tárggyal el kell távolítani. Azonkívül javasoltatott a lépcső helyén a csatorna fenéklapját át. törni és ily módon a famaradékokat el­távolítani. Azonban ezen berendezésnél is fahulladékok maradnak vissza. A fahulladékok visszatartása folytán a gyufaszálak belökése tökéletlen és aránylag sok hulladék okozója és azon­kívül a gép teljesítőképessége is csökken. A találmány szerint ezen hátrányok kiküszöböltetnek és annak tárgya lénye­gében abban áll, hogy a fölső tisztító­fésűvel együtt működő és eddig csak hát­fal gyanánt használt fésű is használtatik tisztítófésű gyanánt. Mellékelt rajz (1, 7.) ábráján a találmány tárgyának egy példaképem foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1—4. ábra a fésűknek különböző munkahelyzetét mutatja. Az 5. ábra a belökőlemez fölülnézete és keresztmetszete. A 6. ábra a fölső tkztítófésű. A 7. ábra az alsó tisztítófésű. A (d) tartányban a fejnélküli gyufa­szálak vannak, elhelyezve. Ezen tartány alatt mozog ismert mód szerint az (a) belökőlemez, melynek csatornáiba egy a rajzon föl nem tüntetett rázószerkezet segélyével a gyufaszálak fektetetnek. Az (a) belökőlemez egyenlőtlen mélységgel biró (al) és (a2) csatornákkal (5. ábra) van ellátva. Az (a3) lépcsőnél a csatorna fenéklapja át van törve, mely nyílásba (c) tisztítófésű alulról (1—5. ábra) be­nyúlik. Ezen fésű (e) vezetéknél fogva egy a rajzon föl nem tüntetett szerkezet révén időszakosan föl- és alámozgat­tatik. A fölső (b) tisztítófésű is egy a raj-

Next

/
Thumbnails
Contents