73791. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hangjegyek sokszorosítására lapos hanjegytipusokkal

Megjelent 1V)19. évi május u<> ÍO én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. i SZABADALMI LEÍRÁS * 78791. Szám. • IX/e. OSZTÁLY Eljárás hangjegyek sokszorosítására lapos hangtípusokkal. DR . MARTON SÁNDOR ÜGYVÉD ÉS ORBÁN DEZSŐ IRÓ, • •MINDKETTEN BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 május hó 5-ike. A hangjegysokszorosítás szokásos mód­jai a gyakorlati követelményeknek nem képesek megfelelni és — egyébb, töké­letesebb, illetve olcsóbb eljárások híjján •— csak nagy áldozatok árán vannak ma is használatban. Nevezetesen a jelenleg leg­eiterjedtebb eljárás : az ú. n. „szúrt" hang­jegyekkel azaz szabadkézzel vésett hang­jegyekkel ellátott cink-klisék segélyével való sokszorosítás rendkívül . költséges, mert igen hosszadalmas, nagy kézügyes­séget és gyakorlatot igényel, úgy, hogy a szükséges képzettségű szakmunkásoknak ez okból igen csekély száma már magá­ban véve is igen kedvezőtlenül befolyá­solja az előállítási költségeket, annál is inkább, mert az esetleges hibás vésetek kijavításának rendkívüli nehézségei foly­tán a hibalehetőségek elkerülésére kell tö­rekedni, ami igen körülményes előzetes munkálatokat tesz szükségessé. A szoká­sos sokszorosítási módszereknek egy má­sik fajtájánál, nevezetesen az autogra­fiai nyomtatásnak (mely autografiai tin­tával készült fáradságos szabadkézi rajz után történik) (a termék rendszerint tö­kéletlen és egy-egy rajz után aránylag csak igen korlátolt darabszámú előállí­tásról lehet szó. Végül a tipográfiái (azaz a betűszedéshez hasonló fémtipusokkal történő) sokszorosítás nehézkes, aránylag bonyolult és a még alább említendő hát­rányt mutatja. A fölsorolt okokból javaslatba hozták már lapos típusokkal azaz a hangjegyek kontúrjának megfelelően lemezből csákó­zott nagyobbméretű típusokkal és foto­gráfiái reprodukcióval dolgozó sokszoro­sító eljárást (1. a 153353. számú német szabadalmi leírást), mely szerint a ki­szedett, fotográfiáikig érzéketlen színű (fekete vagy vörös) és célszerűen nagyobb méretű lapos típusok ugyancsak a ren­desnél nagyobb léptékű fekete vagy vö­rös rastral-lal (ötös hangjegyvonalrend­szerekkel) előzetesen ellátott világos fölii­letre erősítendők és ennek megtörténté­vel a fölület a kivánt kicsinyítéssel le­fényképezendő és az ekként előállított fo­tográfiái lemez használandó föl a további szokásos (litográfiái vagy cinkografiai stb.) sokszorosítási műveletek céljaira. Ez az elv magában véve előnyösnek mutatkozik, mert a fotográfiái reproduk­ció egyrészt egy és ugyanazon szedés alap­ján a legkülönbözőbb formátumok elő-

Next

/
Thumbnails
Contents