73760. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fa és egyéb cellulóztartalmú anyag kezelésére

Megjelent 1919. évi május hó 10-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73760. szám. ' XII I/a. OSZTÁLY. Eljárás ia- és egyéb celluloztartalmú anyag kezelésére. ZELLSTOFFFABRIK WALDHOF CÉG MANNHEIM-WALDHOFBAN. A bejelentés napja 1917 október hó 6-ika. A fa két főalkatrészének, a celuloznak és a ligninnek elválasztása a cellulozipar egyik leglényegesebb föladata, Ezen föl­adatnak jelenlegi megoldása, mely a cel­lulóznak a fából, rostokból s egyébcellu­loztartalmú anyagból való kitermelésére irányiü, ,azon elven alapszik, hogy a nyersanyag a reagenseknek, pl. alkáliák, biszulfit stb. hatásának zárt tartályban gőz- vagy gáznyomás és ezen gőz-, ill. gáznyomásnak megfelelő fokozott hő­mérsék alkalmazása mellett tétetik ki. Ez például a nátroncellulozgyártásnál oly módon történik, hogy a fát az alkálikus híggal 6—10 atm. nyomásnak vetjük alá, miközben a hőfok 150—180°-ra emelke­dik. A szulfit-eljárásnál a gyártandó mi­nőség szerint 3—6 atm. nyomás alkal­maztatik 115—140° hőmérsék mellett. Ezen eljárásoknál a nyomás és hőmér­sék egymástól függenek, mert egyrészt a nyomásfokozást hevítéssel érjük el, másrészt csak egy bizonyos nyomás mel­lett lehet egy bizonyos hőmérséket el­érni. Lehet ugyan hevítés közben a nyo­mástartály időszakoc nyitása által a nyomást csökkenteni, s emellett a lúg­ban és a fában a nyomáshoz viszonyítva aránylag magas hőmérséket tartani, mert az egyszer már fölhevített fa- és lúgtömeg nem tud oly gyorsan lehűlni, mint ahogy a nyomás a szelep nyitá­sakor csökken, de ez természetesen csak átmenetileg lehetséges. A fordított vi­szonyt, vagyis a mindenkori hőmérsék­nek megfelelő nyomásnál nagyobb nyo­mást is elérhetünk a sulfit-eljárásnál bi­zonyos föltételek mellett. Ha ugyanis a folyadékban gáz van oldva — a jelen esetben kénessav — akkor a hevítésnél a gáz egy része kiszabadul s a zárt tar­tályban nyomást létesít, mely nagyobb, mint az illető hőmérsék melletti gőznyo­más. De ilyenkor sem független egymás­tól a nyomás és a hőmérsék Egy bizo­nyos hőmérsékemelkedés által mindig csak egy bizonyos mennyiségű gáz űze­tik ki, mely egy bizonyos nyomástöbble­tet létesít. Nem lehetséges tehát ilyen módon pl. 30—40° mellett 20—30 légköri nyomást létesíteni. De nem is lehet ilyen módon a magas nyomást állandósítani, mert a nyomás a kénessav fokozatos el­használásával lépést tartva, csökken. Ily módon tehát nem lehet tetszés sze­rinti hőmérséken ettől függetlenül tet­szés szerinti nyomást létesíteni s az eset­leges létesített nyomást állandósítani

Next

/
Thumbnails
Contents