73737. lajstromszámú szabadalom • Berendezés folyadékoknak szállítására

Megjelent 1919. évi május lió 10-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73737. szám. XXI/c. OSZTÁLY­Berendezés folyadékoknak szállítására. • WÜST VILMOS MÉRNÖK KÖLN-KLETTENBERGBEN. A bejelentés napja 1918 február hó 25-ike. Elsőbbsége 1915 november hó 13-ika. A találmány tárgya berendezés folya­dékoknak, különösen gáztartalmú folya­dékoknak szállítására és az eljárás fo­ganatosítására szolgáló berendezés. Gáztartalmú folyadékok szivattyútele­peinél azon hátrány mutatkozik, hogy a szállítás elégtelen és tökéletlen, mert mi­helyt a szivattyú a gázt megszívja, ak­kor a víz leesik. A találmány szerinti be­rendezés segélyével a természetben elő­forduló gáz a vízzel együtt megszívható és a felesleges gázok pl. kőolaj források­nál értékesítés qéljából el vezethetők, míg eddig a szabadba tódultak ós robbanó tu­lajdonságuk folytán sok szerencsétlensé­get okoztak. Ezen berendezés vegyészeti gyárakban savaknak magasba való szál­lítására is alkalmas. Eddig ezen célra pl. szénsav és ammoniak használtatott, mely gázok azonban üzemközben kitódultak, míg az új berendezés segélyével ismétel­ten fölhasználtatik. A berendezés segélyével gáztartalmú forrásokból, mint pl. szénsavtartalmú ásvány forrásokból, kőolaj forrásokból a folyadék és gáz egymástól elválasztva vagy egymással keverve szállíttatik, úgy, hogy üzemzavarok ki vannak zárva. A folyadék korlátlan mélységből szállít­ható, az aknában elhelyezett nehéz ruda­zatok és elektromos gépekkel hajtott szi­vattyúk, valamint gőzzel hajtott injek­torok mellőzhetők. Az egész hajtóberen­dezés t. i. vákuumot és nyomást előállító kompresszor a föld színén van elhe­lyezve. Az aknában két csővezeték van el­helyezve, melyekben váltakozva nyomás és vákuum van. Ha az akna pl. 1000 m. mély, akkor minden 100 m.-nél egy kap­csolókészüléket alkalmazunk, miáltal a nyomócsöveknek a magas vízoszlop ál­tali túlterhelése meggátoltatik. Míg az eddig ismeretes berendezéseknél minden egyes vájatban rudazatrendszereket kel­lett alkalmazni, a találmány szerint ön­működő kapcsolóberendezést használunk, mely a két csőbe váltakozva nyomást vagy vákuumot enged. A kompresszor mellett két kazán van elrendezve, melyekhez a nyomás és vá­kuum részére a fönt említett két cső csatlakozik, az aknában pedig minden vájatban a kapcsolóberendezéssel ellá­tott kettős tartány van elrendezve. A szállításra használt nyomóközeg (gáz vagy levegő) a kompresszor által a nyomókazánba szoríttatik és innét egy j külön szállítótartányba, melyből a folya­dék a szállócsövön keresztül fölfelé szál.

Next

/
Thumbnails
Contents