73719. lajstromszámú szabadalom • Eljárás papírhajtószíjak előállítására

Megjelent 1919. évi május lió 10-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 78719. szám. xr/a. OSZTÁLY. Eljárás papirhajtószíjak előállítására. LUDWIG WINTER & COMP. G. M. B. H CÉG B1SCH0FSWERDÁBAN. A bejelentes napja 1917 március hó 9 iie. Elsőbbsége 1916 augusztus hó 17 ike. A jelen találmány a hajtószíjaknak, nehezen beszerezhető bőr és gyapot he­lyett papirszövetből való előállítását cé­lozza. A papirszövet magában véve mái­ismeretes s úgyszintén hajtószíjaknak ! papirszövetből való előállítására is tet­tek már javaslatot, azonban ezek a szí­jak egyes összeragasztott és összesajtolt szövetrétegekből álltak s nem tettek ele­get a követelményeknek. A szíjakból első sorban vonóerőt és tartósságot kí­vánunk meg s ezen tulajdonságokat csak úgy érhetjük el, ha a szíj széleinek ki­foszlását, továbbá az egyes rétegek köl­csönös eltolódását meg tudjuk akadá- 1 lyozni, mivel á vonóerő csak ez esetben vitetik át egyenletesen a szíj egész vas­tagságára. A találmány lényege abban áll, hogy a szíjat széles papírszalagból hajtogatás útján állítjuk elő oly módon, hogy a külső széleken több hajlítási hely feküd­jék, míg a papirszövet szabad szélei az így képződött többrétegű szíj belsejében foglaljanak helyet. Az összehajtogatott papirszövetet aztán hosszanti öltésekkel átvarrjuk és ily módon megbízhatóan összetartjuk. A mellékelt rajz a találmánynak né­hány kiviteli alakját mutatja vázlatos keresztmetszetben. Az 1. ábra négyszeres összehajtást mutat, amely szerint a szíj egyik oldalán egy gömbölyű él, másik átellenes oldalán pe­dig két gömbölyű él fekszik kivül, míg a papirszövet két szabad széle belül fog­lal helyet. A 2. ábra szintén négyszeres összehajlí­• tást mutat, azonban a papirszövet két szabad széle itt kivül fekszik fönt és lent. Ennél a hajtogatási módnál a szövet ki­fősz! ását úgy akadályozzuk meg, hogy a 1 szíj széleit kátránnyal, sellakkal, viasz­szal, gumival vagy lakkszerű anyaggal vonjuk be. Ugyanígy járunk el a 3. és 4. ábrán föltüntetett hajtogatási módok esetében is. A szíj 'végigvarrására papirfonalat vagy más anyagot használhatunk. Azon­kívül a szíjat nedvességgel szemben al­kalmas impregnál ássál tehetjük érzéket­ion né. Szabadalmi igényelt. 1. Eljárás papirhajtószíjak előállítására, jellemezve azáltal, hogy széles papir­szövetet oly módon hajtunk össze

Next

/
Thumbnails
Contents