73706. lajstromszámú szabadalom • Gázfejlesztő nagy teljesítményre

Megjelent 1919. évi május lió 10-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73706. szám. II/c. OSZTÁLY. Gázfejlesztő nagy teljesítményre. JULIUS PINTSCH A. G. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 november hó 5-ike. Elsőbbsége 1915 február hó 15-ike. Generátorgáznak alkalmazása gőzka­zánok fűtésére eddig meghiúsult, egyebek közt főként azon, hogy a gázfejlesztő be­rendezési költségei olcsóbb minőségű tü­zelőanyag pl. a hallei és kölni kerületből származó igen nedves és redves nyers­barnaszén földolgozásakor igen magasra emelkednek. Az említett barnaszenek fi­nom szemcsézetük folytán igen nagy gá­zosító fölületeket kívánnak meg. Az eddig kivitelre került legnagyobb gázfejlesztők­nek mintegy 3 m. az aknaátmérője, amely kb. 7 m2 gázosító fölületnek felel meg. Pl. egy kb. 450 m2 fűtőfölületű gőzkazán fűté­sére hét ilyen gázfejlesztőre volna szük­ség. Világos, hogy ez az arány igen ked­vezőtlen. Nagyobb gázosító fölületek elérésére sikerült a gázfejlesztőknek oldalfölületeit is gázosításra fölhasználni; azonban ma­gas függőleges aknákban, amelyeken a gáz vízszintesen halad keresztül, a gázo­sítást igen megnehezíti, hogy az alsó réte­geket a fölöttük fekvő anyag igen erősen terheli, ugy hogy igen sűrű állományúvá válnak és kevés gázt eresztenek át. En­nek folytán a gázosítás a meredek akná­ban igen egyenetlenné válik és a külön­böző magassági rétegekben mutatkozó különböző ellenállások folytán is bizonyos nehézségekkel jár. Ezek a hátrányok csak kevéssé meredek, lépcsős rostély alkal­mazásával megszűnnek. A lépcsős ros­télynak kevéssé meredeknek kell lennie, hogy a reá rakott tüzelőanyag meg ne re­kedjen, s a hamu, valamint a tüzelőanyag jól utánacsússzék. A hamumaradékok eltávolítása termé­szetesen a lépcsős rostély alján történik és pedig célszerűen, mechanikai úton, pl. a mellékelt rajz szerint valamely előretoló berendezés segítségével, amelynek telje­sítménye a generátor megterhelésével kapcsolatba hozható. Minthogy ilyen lép­csős rostélyokon a tüzelőanyag, ha még a rostély alsó részén is jó gázt akarunk termelni, nem használható teljesen ki> azért szükséges, hogy a még teljesen ki nem égett hamut a gázfejlesztőből való ki­jutása után, még egy második rostélyra vezessük, amelyet a gázosításra használt levegő a generátorba való beömlése előtt öblít. Ezen a hamurostélyon azután a tüze­lőanj^agmaradékok teljesen kiégnek és a gázosító levegő előmelegítése révén a gá­zosítás céljára hasznosíttatnak. Ez akkor is ajánlatos, ha a gázosító levegőt előzete­sen a forró elszálló gázokkal — ezeknek lehűtése céljából — fűtött légelőmelegítő­kön vezetjük keresztül. Igen nedves barnaszén esetén, különö­sen pedig, ha a melléktermékeket is meg

Next

/
Thumbnails
Contents