73676. lajstromszámú szabadalom • Egyesített kapcsolófej vasúti vonatok gőzfűtési berendezéseihez

Megjelent 1919. évi május 110 fi-én. magyar szabadalmi hivatal. SZABADALMI LEÍRÁS 73678. szám. V/b. OSZTÁLY. Egyesített kapcsolófej vasúti vonatok gőzfűtési berendezéseihez. MAGYAR-BELGA FÉMIPARGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDA­PESTEN. A bejelentés napja 1917 évi okt.ber hó 10-ike. * Vasúti vonatok gőzfűtési vezetékeinek végén tudvalevőleg kétféle szabványos kapcsolófejet és pedig egy xígynevezett bajor és egy úgynevezett francia kap­csolófejet kell elrendezni oly célból, hogy különböző rendszerű kocsik gőzfűtési ve­zetékeit egymással kapcsolni lehessen. Ezen kapcsolófejek legcélszerűbben 42337. sz. magyar szabadalmunk szerint egy közös törzshöz kétoldalt vannak csat­lakoztatva és pedig a közös törzs a kap­csolófejekkel akár egy darabot képezhet, akár azokkal tetszőleges módon lehet ösz­szekötve. Eddig ezen egyesített kapcsolófejek el­zárására, iletve szabályozására a két -kap­csolófej számára közösen elrendezett egy zárócsapot vagy az egyes kapcsolófejek számára külön-külön zárócsapokat hasz­náltak. Ezen szerkezeteknél az a hátrány mutatkozott, hogy a csapok csak akkor tömítenek tökéletesen, ha kúpjaik a csap­tokban szorosan járnak. A szoros járásnak pedig az következménye, hogy a gőz ál­tal fölmelegített csapok tokjaikban any­nyira megszorulnak, hogy azok nyitása és zárása csakis a kapcsolófejek élettarta­mára káros befolyású, túl nagy erő ki­fejtése mellett, sőt esetleg csak a csapfor­gattyúra való ütések által érhető el. Ezen hátrány elkerülésére a találmány tárgyát képező egyesített kapcsolófejnél az egyes kapcsolófejekhez vezető nyílá­sok elzárása és nyitása nem csapok, ha­nem forgattyú által kívülről könnyen forgatható körtolattyú segélyével törté­nik. Az líj kapcsoló zé.rótolattyii alkal­mazásánál is a két kapcsolófej a törzs­zsel egy darabból állhat vagy a törzshöz külön-külön lehet odacsavarolva, A mellékelt rajzon a találmány tár­gyát képező zárótolattyú oly foganatosií­tási alakját tüntettük föl, melynél a két kapcsolófej a törzszsel egy darabból áll. Az 1. ábrán a zárótolattyú oldalnézete, a 2. ábrán a zárótolattyú belső tükre a körtolattyú nélkül, a 3. ábrán a zárótolattyúnak az 1. ábra A'—B vonala szerint vett hosszmetszete, a 4. ábrán a zárótolattyúnak az 1. ábra C—D vonala szerint vett keresztmetszete látható. Az 5. ábrán a körtolattyúnak a két kapcso­lófejhez vezető két nyílása elzárt állapot­ban, a

Next

/
Thumbnails
Contents