73601. lajstromszámú szabadalom • Gépszíjpótló csuklós heveder

Megjelent 1919. évi április hó 29-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73601. szám. V/e/l. OSZTÁLY­­/ i' Ö Gépszíjpótló csuklós heveder. BENCZEJÁNOS FUTÖ DŐRYPATLANON. A bejelentés napja 1917 december hó 7-ike. Ismeretesek már gépszíjak pótlására al­kalmazott hevederek, melyeknél egymással csuklósan összekötött vaslemezek vannak elrendezve. Ezeknek a csuklós hevederek­nek azonban az a gyakorlatban mutatko­zott hátrányuk van, hogy a használat közben szükségelt nyújtást nem engedik meg, minthogy az egyes elemek merevek. Ezen hátrány kiküszöbölését célozza a találmány tárgyát képező csuklós heveder, mely lényegében abban áll, hogy a heve­dert alkotó elemek közé helyenként rugal­masan összekapcsolt és így nyújtást meg­engedő részekből képezett elemek vannak beiktatva. A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a heveder egy részének fölü­lete, a 2. ábra ugyanannak metszete az 1 ábra (A—B) vonala szerint. A gépszíjpótló heveder egymással (b) csuklók segélyével összekapcsolt leme­zekből áll. Ezen lemezek közül az (a)-val jelöltek merev egészet képeznek, míg a heveder egész hosszában helyenkint két­részíl lemezek vannak közbeiktatva. Ez utóbbi elemek egymásba nyúló (cl, dl) lemezekből állanak, melyeknek behaj­- lított (c2, d2) lapjai a (d2) oldalhoz erősí­tett és a (c2) lapon lazán átjáró (e) pec­ket körülvevő (f) rugót fogadják be. Használat közben a heveder az alkal­mazott rugós tagok közbeiktatása foly­tán csekély mértékben enged, amint az az ábrák jobboldalán föl van tüntetve. Az egyes elemek alatt ismert (g) bőr­vagy eféle alátétdarabok vannak elhe­lyezve. SZABADALMI IGÉNY. 1. Gépszíjpótló csuklós heveder, azáltal jellemezve, hogy a csuklós tagok közzé helyenkint rugalmasan engedő tagok vannak beiktatva. 2, Az 1. igényben védett csuklós heveder foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a rugalmas tagok két egymásban elmozgó (cl, d2) lemezből állanak, me­lyeknek behajlított lapjai között (f) ru­gók vannak elhelyezve. (1 rajzlap melléklettel.) ^ PALLA8 RÉSZVÉNY TÁWAeÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN-

Next

/
Thumbnails
Contents