73570. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyógyszerek élesen ható vízoldata olajjal való emulsiójának előállítására

Megjelent 1910. évi .április 1»« 17-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73570, szám. IV/h/2. OSZTÁLY. Eljárás gyógyszerek élesen ható vizoldata olajjal való emulziójának előállítására. D! í GARAI FERENC ORVOS BUDAPESTEN (JELENLEG IKERVÁROTT) ÜGYIS MINT SCHICK PÁL VEGYÉSZMÉRNÖK BUDAPESTI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1916 má;us hó 23-ika. Ismeretes hogy az argentum nitrieum, protargol, hydrargyrum oxycyanatum, sublimat és más efféle, vízoldatukban élesen ható gyógyszerek kitűnő bakté­riumölők és egyébként is általában véve igen hathatósak. Ezen gyógyszerek hasz. nálatát az éles, maró hatásukkal járó fáj­dalomkeltés erősen korlátozza. Evvel szemben jelen találmánynak az a célja, hogy a szóban forgó gyógysze­rek fájdalomkeltő hatása csökkentessék, de azért a gyógyszerek vizes oldatban és híg folyós állapotban maradjanak. A jelen találmány tárgyát képező el­járás lényegében abban áll, hogy a be­kezdőleg meghatározott gyógyszereknek, vagy azok keverékének vízoldatát magá-' ban, vagy pedig glycerin jelenlétében fölvetetjük valamely lanolinszerkezetű zsírsavas ester által, mint amilyenek pl. a linolin, lanogen, lanolinszármazékok, stb. és ebben az állapotban az egészet mindenestül paraffinolajjal, vagy vala­mely más olajjal elkeverjük. Ezen eljárásnak egy példája a követ­kező: 1 g argentum nitrieum, 5 g desztillált víz és 5 g glycerin oldatát hideg úton elkészítjük. Külön, meleg úton elkészítjük 20 g lanolin és 60 g parafinolaj oldatát. Mikor ezen második oldat ki­hűl, akkor a két oldatot összekeverjük és egyenletessé elkavarjuk. A lanolin a sorrendre való tekintet nél­kül fölveszi az argentum nitrieum vizes oldatát és mindenestül elkeverődik a pa­raffinolajban, a glycerin pedig az egész­nek menetét könnyíti. A lanolin révén tehát az argentum nitrieum vizes oldata parffinolajba vitetik át, ahol emuisió ké­pében fog megjelenni. ' Protargol, hydrargyrum oxycyanatum, sublimat, stb. vagy ezek valamely keve­rékének vizes oldatát ugyanúgy vihet­jük át olajemuisióba, mint az argentum nitricumét. Lanolin helyett lanogent, la­nolinszármazékokat, vagy általában va-

Next

/
Thumbnails
Contents