73568. lajstromszámú szabadalom • Főző és fűtőtalp

Megjelent 1910. évi .április 1»« 17-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 7B568. szárri, vil/i. OSZTÁLY. Főző- és fűtőlap. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MÜVEK VILL. RVT. CÉG. BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 márcias hó 17-ike. Elsőbbsége 1916 május hó 16-ika. A villamos úton fűtött fűző- és fűtő­lapok eddigelé rendszerint úgy képeztet­tek ki, liogy a fűtőelem a lap alsó fölii­letéhez szorosan hozzásimult. Ha ily lapra a főzőedényt rátéve, az áramot be­kapcsoljuk, a fűtőelemek nem hevülhet­nek túl, mivel a főzőedény a hőt elve­zeti. Ha azonban az edényt eltávolítjuk, a fűtőlap hőjét csupán közvetlen a leve­gőnek adhatja át, amely — főleg ha moz­dulatlan — a hőt csak igen kis mértékben vezeti el; ennélfogva a fűtőelem az el­égés veszélyének van kitéve, ha a főző­edény eltávolítása után lehetőleg kis idő múlva az áramot ki nem kapcsoljuk-. E hátrány kiküszöbölése céljából a ta­lálmány szerint több egymás mellett fekvő, egymástól az (1) közökkel elvá­lasztott (2) fűtőtestet rendezünk el, ame­lyek fölül sík fölületet alkotnak oly cél­ból, hogy a főző edény fenekét jól rá­tehessiik. Az üreges fűtőtestekben fe­küsznek a fűtőelemek. Az említett közöket, amelyeket csator­nák, lyukak vagy más alakú hézag gya­nánt. képezhetünk ki, a főzőlapra helye­zett főzőedény egészen vagy legalább nagyrészt elfödi; a fűtőtestben képződő hő főként közvetlen érintkezés útján vi­tetik át a hidegebb főzőedényre. Ha az edényt a lapról levesszük, az (1) héza­gok szabaddá válnak s minthogy a le­vegő a fűtőtestekhez alulról hozzáférhet, bennük erős léghúzam támad és az át­áramló levegő a hőt átveszi. A fűtőele­mek tehát akkor sem hevülnek túl nagy mértékben, ha a főzőedény le van véve és az áram bekapcsolva marad. Egyszerű megmunkálás és kényelmes összeállítás céljából több fűtőtestet ké­szíthetünk egy egész gyanánt és pedig célszerűen öntvény alakjában. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Főző- és fűtőlap, jellemezve több egy­más mellett fekvő, a főzőedény köz­vetlen fölvételére szolgáló és belseje-

Next

/
Thumbnails
Contents