73537. lajstromszámú szabadalom • Hidraulikus billentőberendezés

Megjelent 1919. évi április lió 11-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73537. szám. V/f. OSZTÁLY. Hidraulikus billentő berendezés. CANNSTATTER M1SCH- & KNETMASCHINEN-FABRIK, CANNSTATTER DAMPF-BACK0FEN-FABR1K WERNER & PFLEIDERER CÉG CANN­STATTBAN. A bejelentés napja 1918 január hó 28-ika. Elsőbbsége 1917 január hó 15-ike. Jelen találmány tárgya új berendezés tartályok, pl. gyúrógépek teknőinek billentésére. Az általánosan használatos, különféle mechanikai buktatóberendezésekkel szemben már szerkesztet­tek hidraulikus úton működő buktatóberendezéseket is, melyeknél a tartály kibillentése csak addig sike­rült, míg a teknők súlypontja a forgástengelyen túl nem haladt. A fölbillentés egy egyszerű dugattyú segítségével hidraulikus úton ment végbe. De a tartálynak megkívánt visszatartását a forgástenge­lyen túl mozgatott súlypont esetén a fölbillentésnél, hogy a tartály ne bukjék hirtelen előre, valamint az egész íebillentése még mindig mechanikai úton, megfelelően nehéz visszahúzó ellensúlyok elrende­zése által, kötél- vagy láncvez;etések és emelő által kellett eszközölnie Nagyobb gépeknél ily ellensúlyok természetesen igen nagy terheket képeznek, melyek sokfélekép zavaróan hatnak, pl. ha a gyúrógépeket gyenge tetőgerendázatú magasan fekvő helyisé­gekben vagy robbanószergyárakban állítjuk föl, ahol arról van szó, hogy robbanás esetére legalább annak veszélyességét, többek között lehetőleg ke­véssé súrlódó alkatrészekkel ellátott és lehetőleg könnyű szerkezetű gépek alkalmazása által korlá­tozzuk. Jelen találmány értelmében oly billentőberende­zést szerkesztettünk, mj?ly különbzéki dugattyú segítségével megfelelő kormánymű útján nyomó­közeg alkalmazása mellett a tartály előre és hátra mozgatja. Az említett ellensúlyok itt elmaradnak és ezenfölül biztos, nyugodt és lökésmentes munka van biztosítva. Az újítás folytán az egész berende­zés szerkezete nemcsak lényegesen egyszerűbb, ha­nem az eddig ismert szerkezeteknél sokkal köny­nyebb is. A találmány tárgyának foganatosítási példája a mellékelt rajzban van föltüntetve. Az 1. ábrán részben metszett oldalnézetben iátható az új billentőbetendezés, melynél a teknő munka­helyzetben van; a 2. ábrán az 1. ábrához hasonló nézet látható, de átbillentett gyúróteknővel, a 3. ábrán a vezérlő tolókán át vett metszet van áb­rázolva. Az (1) henger, amelyben a (2) dugattyú csúszik, a (3) talpban elforgathatóan van ágyazva. A (2) dugattyú (4) rúdja megfelelő módon csuklósan csat­lakozik az (5) teknőhöz hozzáöntött (6) karhoz. A helytállóan ágyazott (7) lapáttengelyhez koncen­trikusan van az (5) teknővel a (8) gyűrüdarab összecsavarolva, mely végein, a középsíktól balra és jobbra a (9) és (10) bütyköket tartja, melyek között és síkjukban a (11) és (12) csúsztatható pá­lyák vannak alkalmazva. Ezen gyűrűdarabon kívül a (13) csap körül forgathatóan van ágyazva egy háromkarú emelő, melynek (14, 15) karjai a (16, 17) csapokat tartják, a (18) kar pedig a (19) ve­zérlőrúdhoz van csuklósan kapcsolva, mel> egy-

Next

/
Thumbnails
Contents