73533. lajstromszámú szabadalom • Erősebbítő betétekkel ellátott talp

Megjelent 1919. évi április hó 11-éa, MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73533. szám. I/b. OSZTÁLY. Erősbbítő betétekkel ellátott talp. L. P. THE SEETH & C° CÉG HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1918 íibruár hó 6-ika. Elsőbbsége 1917 augusztus hó 4-ike. Jelen találmány tárgya erősbbítő betétek­kel ellátott fatalp. A találmány lényege abban áll, hogy a magukban véve tetszés szerint alakított erősb­bítő betétek a talpba be vannak eresztve és oly anyagból készülnek, mely keményebb a talp anyagánál. Az erősbbítő betét számára természetesen bármely tetszésszerinti anya­got használhatunk. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakja van föltün­tetve. Az 1. ábra a találmány szerinti talp nézete és a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti metszete. A rajzon föl tűnte tétt kiviteli példánál az (a) fatalp kerek (b) homlokfabetétekkel van erősbbítve, melyek hogy a homlokfarepedé­sét meggátoljuk, célszerűen (c) fémgyűrűkbe vannak foglalva. A (b) erősbbítő betétek az (a) talpnak nemcsak hasonlíthatatlanul hosz­szabb életkort adnak, mint a nem erősbbített talpak életkora, hanem kevésbbé értékes fá­nak a talp számára való alkalmazását teszik lehetővé és a talp vékonyabb kiképzését engedik meg, ami nemcsak anyagmegtakarí­tást képez, hanem a talpnak egyébbként hátrányos súlyát is kedvező módon csökkenti. Az új talp igen lényeges előnye abban áll, hogy a betéteket a talppal egy síkban ren­dezhetjük el, úgy hogy sima futófölületet kapunk. Természetes azonban, hogy szük­séglet esetén a besülyesztett betéteket a talp fölületéből kissé kiállani engedhetjük. Magától értetődik, hogy ugyanúgy, mint a betétdarabok anyaga, azok alakja is tetszés­szerinti lehet. A rajzon föltüntetett kerek betétek helyett sávalakú vagy bármely más keresztmetszetű betéteket választhatunk anél­kül, hogy ezáltal a találmány lényege vál­tozást szenvedne. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Erősbbítő betétekkel ellátott talp, azzal jellemezve, hogy a betétek keményebb anyagból állanak, mint a tulajdonképeni talp és hogy utóbbiba be vannak eresztve. 2. Az 1. igénypont szerinti talp kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a betétek homlok­fadarabokból állanak. 3. Az 1. és 2. igénypontok szerinti talp ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a homlokfából készült betétek fémből vagy hasonlóból készült külön foglalattal van­nak ellátva. (1 rajzlap melléklettel.) P/MAM HÍ»»l á uYT«M r tl<« MH.mi.lA K»«Klim

Next

/
Thumbnails
Contents