73485. lajstromszámú szabadalom • Vícsöves tűzszekrénnyel ellátott füstcsöves kazán

Megjelent 1919. évi április iió Jl-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73485. szám, Ve/2. OSZTÁLY. Vízcsöves tűzszekrénnyel ellátott füstcsöves kazán. DEFFNER ERNŐ MÉRNÖK ZÜRICHBEN. A bejelentés napja 1917 március hó 10-ike. Elsőbbsége 1917 március hó 5-ike. Vízcsöves kazánoknál ismeretes már a tüzelőtérnek oldalt több-kevesebb függélyes csőnyalábbal való elzárása, melyek közül a külső csövek szorosan egymásmellett áll­nak úgy, Hogy elzárófalat képeznek, míg a befelé eső csövek hézagokat hagynak maguk közt szabadon úgy, hogy ezeket a csöveket minden oldalon teljesen vagy rész­ben körülöblítik a füstgázok. Ezen belső csövek erősebb fölmelegedése folytán a gőz­képződés ezekben élénkebb, mint a külső, a falat képező csövekben, melyeknek külső oldalát egyáltalában nem érik a füstgázok. Ha azután a külső csövek még a gőzgyüjtő vízterébe is torkolnak, igen élénk vízkör­folyás keletkezik, mert a belső, minden oldalon, tehát igen erősen fűtött csövekben a fölszálló gőzbuborékok a vizet magukkal fölfelé ragadják, míg a külső, kevésbé fűtött csövekben a víz lefelé folyik. Ezen, vízcsö­ves kazánoknál ismert berendezést, a jelen találmány szerint, mozdonyokhoz, lokomo­bilokhoz és hajókhoz való füstcsöves kazá­nok tűzszekrényénél használjuk föl. A be­rendezés sikeres segédeszközt nyújt a hossz­kazánban, a füstcsöves túlhevítők beépítése folytán, az elgőzölögtetés szempontjából ve­szendőbe menő fűtőfölület kiegyenlítésére. Minthogy a túlhevítők befogadására szol­gáló forrcsövek jóval nagyobb átmérőjűek kell hogy legyenek^ mint a túlhevítő nél­küli forrcsövek, ezért az ilyen hosszkazán­ban jóval kevesebb forrcsövet, tehát teteme­sen kisebb fütőfölületet lehet elrendezni, mint a közönséges, túlhevítő nélküli moz­donykazánban. A füstcsöves túlhevítővel biró mozdonykazán ezen hátrányát már most úgy szüntetjük meg, hogy a tűzszekrényt, mint jeleztük, a vízcsöves kazánoknál gyak­ran szokásos módon, egyes, a füstgázok által többé-kevésbé tökéletesen körülöblített füg­gélyes vízcsövekkel szereljük föl. A tűzszek­rény oldali alapcsövének emellett célszerűen lapos alakot adunk úgy, hogy ezeket a víz­csöveket könnyen be lehet hengerelni az alapcső fölső síkalakú fölületébe. A belső sor vízcsöveit emellett vagy minden hézag nél­kül, tehát szorosan egymásmellett erősítjük meg az alapcsövekben, vagy már magán az alapcsövön hézagokat hagyunk a belső sor csövei közt. Mindkét esetben úgy kell meg­görbíteni a belső sor csöveit fölső részükben, hogy minden oldalon érhessék azokat a füst­gázok. A mellékelt rajz 1. ábrája a vízcsövek ezen elrendezését függélyes keresztmetszet­ben ábrázolja, míg a 2. ábra a tűzszekrény egy részének vízszintes keresztmetszete. A

Next

/
Thumbnails
Contents