73464. lajstromszámú szabadalom • Tengelymeghajtás súrlódó tengelykapcsolással, főleg átfordító hajtóművek számára

Megjelent 11119. évi április lió 11-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 78464. szám. XX/a2. OSZTÁLY­Tengelymeghajtás súrlódó tengelykapcsolással, főleg átfordító hajtóművek számára. BURCHARD KÁROLY GÉPGYÁROS HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1917 okt ber hó 23-ika Már ismeretesek oly tengelymeghajtások, melyeknél homlokfölületükkel párosan jobb­ról és balról a köztük fekvő harmadik tár­csához szorított kapcsolási tárcsák, alkal­maztatnak, mimellett ezen részek egyike fogaskerék gyanánt van kiképezve, mely egy másik tengelyről nyeri meghajtását. Az ily hajtóművek igen gyakran, főleg automobi­loknál, átfordító hajtómű gyanánt vannak kiképezve, amennyiben az említett alkat­részek kétszeresen, vagyis két sorozatban vannak alkalmazva, melyek a meghajtandó tengelyt az egyik vagy másik irányban for­gatják aszerint, hogy ez egyik vagy másik sorozatot használják. Az ily hajtóművek azonban, mint már említettük, külön előtét­tengelyt igényelnek, miért is ezeknél arány­lag sok helyre van szükség és zárt tokban nehezen rendezhetők el önálló gépcsoport gyanánt. A jelen találmány szerint már mo^í kúp­kerekek alkalmaztatnak a meghajtáshoz, miáltal egy előtéttengely fölöslegessé válik és a hajtó- és meghajtott tengely ugyan­azon tengelyirányban rendezhetők el, egy­mással összekapcsolhatók és ugyanazon vagy ellentétes irányban forgathatók. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak két példaképem foganatosítási alakja hosszmetszetben van föltüntetve. Az 1. ábra szerint az (a) tokban két (b) és (c) tengely van ágyazva, melyek közül (b) a hajtó (c) pedig a hajtott tengely; utób­binak (c1 ) csaptoldata belenyúlik a (b) ten­gely megfelelően kifúrt végébe. A (c) ten­gely végén a (c2 ) bordákon eltolhatóan van elhelyezve a mindkét oldalán gyűrűs bor­dákkal és gyűrűs hornyokkal ellátott hen­geres (d) test. Ennek kerületébe kétrészű (s) gyűrű van beeresztve, mely a 3. ábrán szemléltetett homloknézet szerint, a csavar­anyák gyanánt kiképezett, oldalas (e1 ) tolda­tokkal az (f) csavarorsókon van vezetve, úgy hogy a (d) test mindkét (f) csavarorsó egyidejű forgatása által a (c) tengelyen oldalirányban eltolható. A (b) tengelyen a (g) kúpkeréktest foglal helyét, melynek agya az (a) tok egyik csapágyában nyugszik, ahol is ez az agy a (b) tengelyre szilárdan van fölékelve; a (g) kúpkeréktestnek (d) felé fordított oldala ékbordákkal és ékhornyok­kal van ellátva, amelyek a (d) test ellen­fölületén elrendezett bordákkal és hornyok­kal együvé tartoznak. A (d) test ellenkező oldalán levő hornyokba ill. bordázatba a (h) kúpkeróktest megfelelő kapcsolási részei illeszkednek, ahol is a (k) kúpkeréktest lazán ül a (c) tengelyen és az (i, i1 ) köz­benső kerekek útján a (g) kúpkerék fogazá­sával kapcsolódik. Az (i, i1 ) közbenső ke-

Next

/
Thumbnails
Contents