73461. lajstromszámú szabadalom • Elrendezés sima hengerlő fölületű hengereken a fölület homorúvá válásának elkerülésére

Megjelent 11119. évi április lió 11-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73461. szám. XVI/C. OSZTÁLY Elrendezés sima hengerlő fölületü hengereken a fölület homorúvá válásának el­kerülésére. BERND HENRIK FŐMÉRNÖK NEUWIED/M RASSELSTEINBEN. A bejelentés napja 1917 május hó 9 ike. Elsőbbsége 1916 április hó 20-ika. Hengerek hengerlő fölületének homorúvá válása alatt, mely jelenség kizárólag sima hengerlő föliiletű hengereknél fordul elő, a hengerlő fölületnek olyan elváltozását ért­jük, mely szerint a kezdetben, illetve a leg­nagyobb hőfok elérésekor pontosan hengeres alakú hengerlő fölületek homorú alakot vesz­nek föl, aminő a mellékelt rajz 1. ábráján van föltüntetve. Oka ennek az elváltozásnak az, hogy a kopás, mely a hengerek hengerlő fölületén a munka folyamán előáll, nem egyenletes az egész hengerlő fölületen, hanem majdnem kizárólag csak ott lép föl, ahol a henger­lendő tárgy érintkezésbe jön a hengerlő fölülettel. Ott ellenben, ahol nem jön létre érint­kezés a henger és a hengerlendő tárgy közt, tehát a henger fejein (végein), a hen­gerek megtartják eredeti alakjukat, azaz a fejek két oldalán az 1. ábrán (a)-val jelölt hengeres fölületek változatlanul ma­radnak. Ezek a megmaradt fölületek akkor, ha a hengeres középrészén a kopás folytán kelet­kezett homorulat bizonyos határt elért, a hengerek szükséges egymáshoz közelítését meggátolják, mely közelítés rendszerint a fölső hengerre gyakorolt csavarnyomással történik és így annak folytán, hogy a hen­gerlendő tárgynak nem lehet többé min­denütt a szükséges egyenletes nyomást adni, lehetetlen a hengerlő műveletet szakszerűen foganatosítani. "A fönti fejtegetések, a sima hengerfölü­letek homorúvá válását, ós ennek következ­ményeit illetőleg, csak végig keményített (kérgesített) hengerlő fölületű hengerekre vo­natkoznak. Eddig a hengerek eme hibás állapotát úgy szüntették meg, Ja^gyvagy a hengere­ken visszamaradt (a) fejedet, miközben a hengerek et magukat az állványokban benn­hagyták. a hét valamelyik munkanapján leesztergályozták, vagy pedig utáoeszler­gályozott Jiengereket fektettek be újonnan az állványokba. Mindkét módszer a szóban forgó üzem kisebb-nagyobb megzavarásával és jelentékeny üzemveszteséggel járt. Azáltal, hogy a hengereket a jelen talál­mány szerint képezzük ki, azaz azáltal, hogy a hengernek a hengerlendő anyaggal érint­kezésbe jövő munkafölületét^jniat-©ddig_is, k^m^^tjiik^ a henger fejeit azonban puhára készítjük, azt érjük el, hogy a henger ko­pása nem szorítkozik többé csupán annak

Next

/
Thumbnails
Contents