73386. lajstromszámú szabadalom • Újítás generátorokon

Megjelent 1919. évi március ho 24-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73386. szám. II/C. OSZTÁLY. Újítás generátorokon. GENERÁTOR GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG BECSBEN. A bejelentés napja 1918 január hó 24-ike. Elsőbbsége 1915 december 15-ike. A jelen találmány tárgya újítás generátorokon és pedig a megoldandó föladat az, hogy a generá­tor üzemében a kötött nitrogén és nehéz szén­hidrogének kihozatalát lehetőleg fokozzuk; Ismeretes, hogy az eddig használatos eljárások­nál az elsődlegesen keletkezett ammóniáknak és f szénhidrogéneknek nagy része a forró kemence­részekkel és generátorrétegekkel érintkezve, ismét megbomlik. Így pl. az eddig ismeretes különböző Moudgáz eljárásoknál ismeretes, hogy az ammó­niák és nehéz szénhidrogének termelési hányada csakis azáltal fokozható némileg, hogy nagy szá­zalekmennyiségü gőzt juttatnak az égési levegőhöz és ekkor is csak a legszükségesebb esetben kapják meg a tüzelőanyaggal bevitt nitrogénnek kb. 65%-át ammóniák alakjában és a szénnek csak kb. 7C / -át kondenzálható szénhidrogének alakjában. A találmány abból indul ki, hogy a generátor aránylag alacsony rétegben dolgozik és a tüzelő­anyag fölületén elszálló gázok azonnal hűtésnek vettetnek alá, még mielőtt alkalmuk volna, hogy forró készülékrészeken vagy másefféléken újra meg­bontassanak. I: célból az elgázosítandó anyag fajtája szerint valamivel magasabban vagy mélyebben közvetlenül a forró zóna alatt egy vízhűtőt alkalmazunk, amely­nek mentén a fölemelkedő forró gázok elvonulván, lehűlnek és ezáltal a bomlástól megóvatnak. Egy­idejűleg a hűtőben levő víz a gázok által leadott meleg és a gázosító tér forró zónájának sugárzó melege folytán annyira fölmelegszik, hogy tetemes elpárolgás jön létre, mi mellett a generátorüzemben .szükséges összes gőzmennyiséget bőven megkapjuk és ezzel egyidejűleg a termikus termelési hányad a generátorban, az eddig ismert berendezésekkel szemben megfelelően és pedig tetemesen fokozódik. A mellékelt rajzon egy generátornak foganato­sítás! alakja van vázlatosan föltüntetve és pedig az 1. ábra függélyes metszet, a 2. ábra vízszintes metszet a gázelvezetés magassásában. Az elgázosítandó anyag az (a) adagolótölcsér­ből a (b) desztillálókamarába jut, ahol a tüzelő­anyagban lévő nedvesség és az illó alkatrészek a (b) teret körülvevő forró gázok által az anyagból kiűzetnek és esetleg a (g) cső útján külön elvezet-^ tetnek, vagy pedig azok a körülvevő (e) térbe is vezethetők és onnét a generátorgázokkal együtt a földolgozótelephez juttathatók. A (b) desztillálóka­marában a víztől és illó alkatrészektől megszaba­dított tüzelőanyag (tehát koksz) a desztillálóka­marából a (c) gázosítótérbe jut, ahol a szilárd sze­net a generátorüzem ismert folyamatai mellett víz­gőzlevegőelegy bevezetése útján ismert módon el­gázosítjuk. Eközben a tüzelőanyagban foglalt összes nitrogén is elgázosíttatik és a vízgőznek egyidejű disszociációja mellett szabaddá váló hidrogénnel ammoniákot képez. Ugyancsak ezen a helyen megy végbe szénhidrogéneknek képződése is a szén és a szabaddá váló hidrogén közti reakció útján. A forró zónában keletkezett gáz-gőzelegyet most keresztül vezetjük a (h) hűtőn. Ez utóbbi a föltüntetett foga­natositási alaknál egy csöves kazán módjára van

Next

/
Thumbnails
Contents