73373. lajstromszámú szabadalom • Eljrás sütőkemencéknek apró fehér süteménnyel és kenyérre való bevetésére

Megjelent 1919. évi március lió 19-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73373. szám. X/j. OSZTÁLY. Eljárás sütőkemencéknek apró fehér süteménnyel és kenyérrel való bevetésére. SALOMON GYULA KERESKEDŐ BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 december hó 30-ika. A sütőkemencéknek bevetése apró fehér süte­m én .nyel rendesen úgy történik, hogy a tészta­darabokat a tésztadeszkáról egyenkint helyezik egy keskeny fatolóra (lapátra) és ezen tolós által helyezik azokat a kemence sütőföiületére. A tészta megsülte ulán ugyancsak toló útján szedik ki a süteményeket a kemencéből. Ezen eljáráson fölül vannak bonyolultabb gépies berendezések is a tésztának a kemencébe való bevetésére. Ha­sonló az eljárás a kenyérbevetésnél. •leien találmány tárgyának célja, hogy a sütő­kemence bevetését gyorsabbá tegye és pedig azáltal, hogy tésztadeszkául tűzálló anyagból való íanot használ, melyet tésztástul tolnak a kemen­cébe és a tészta megsülése után húzzuk ki vele onnan. Ezen eljárás folytán a vetőlapát haszná­lata fölöslegessé válik és megtakaríttatik az a munka, melyet a tésztadaraboknak a tésztadesz­káról való rakása igényel és mellőzhetők a min­denféle komplikált és drága gépi berendezések. A csatolt rajz a találmány tárgyát képező el­járást mutatja két sütőkamrás kemence haszná­lata mellett. A rajzon az 1. ábra perspektivikus előlnézetét mutatja a sütőkemencének, melynél az alsó sütő­kamrához tartozó sütőlap apró süteményekkel, a fölső sütőkamrához tartozó sütőlap kenyérrel van bevetve, hogy a kemencébe tolassafiak. A 2. ábra a kemencét hosszmetszetben mutatja, a 3. ábra egy külön sütőlapot mutat.' Az (a) sütőlapok (3. ábra) tűzálló anyagból ál­lanak, pl. eternit stb. és 4—6 cm. vastagságban készülnek. Ezen vastagság elegendő szilárdságot biztosít és másrészt a meleget elég gyorsan köz­vetíti. A lapvastagság egyébként természetesen a fölhasználandó anyag tulajdonságától és meny­nyiségétől függ. A sütőlapokon (b) vasfogantyúk vanak fölerősítve, melyek kézi' fogantyúul szol­gálnak. A tésztadarabokat, miután azok megfele­lően formálva lettek, a szokásos módon helyezik a sütőlapra és miután jól megkeltek, sütőlapátos­tul együtt lesznek a kemencébe tolva. Az 1. és 2. ábráknál a (c) kemenceszáj a kemence teljes szé­lességére terjed ki. A (d) keret arra szolgál, hogy a sütőlapok arra legyenek helyezhetők. Az 1. áb­rán pl. 5 darab ilyen lap fekszik egymás mellett. Ha a keretet kihúzzuk, úgy az az (e) tartókra he­lyezkedik, melyek az (f) állványokon vannak meg-' reősítve. Ily helyzetben lesznek a sütőlapok a i keretre helyezve és azután keretestől a kemen­; cébe tolva. A 2. ábra a sütőlapokkal megrakott fölső (d) keret részben kihúzott az alsó pedig teljesen kihúzott helyzetben van ábrázolva. Ezen eljárás által sok munkát és időt takarítunk és a kemence jobban kihasználható, mert a kemencé­nek mostani eljárással való bevezetés ötszöri munkát igényel. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás kemencéknek apró süteménnyel és kenyérrel való bevetésére, azáltal jellemezve, hogy tűzálló anyagból való síitő'lapök lesznek

Next

/
Thumbnails
Contents