73308. lajstromszámú szabadalom • Csavaranyabiztsítás

Megjelent 1911). évi március hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 7B308. szám. Ve/l. OSZTÁLY­Csavaranyabiztosítás. THOMASSEN HERMANN GYÁROS HEELSUMBAN (HOLLANDIA). A bejelentés napja 1917 december hó 24-ike. Elsőbbsége 1917 február hó 10-ike. A jelen találmány szerinti csavaranyabiz­tosítás a csatolt rajzon egy kiviteli alakjá­ban van föltüntetve. Az 1. ábra a találmány szerinti csavar­orsó, csavaranya és a biztosítás metszete. A 2. ábra az 1. ábra A—A vonala szerinti keresztmetszete. A 3., 4. és 5. ábrák az előbbitől eltérő ki­viteli alakok metszetei, míg a 6. ábra az 5. ábra B—B vonala szerinti metszete. Az 1. és 2. ábrán föltüntetett kiviteli alaknál a csavarorsó 1-gyel és a csavar­anya 2-vel van jelölve. A (2) csavaranya a rajz jobboldalán bizonyos mélységig excen­trikusan van kiesztergályozva, miáltal a (3) perem vagy exentrikus gyűrű képeztetik. Az excentrikus furat oly mély, hogy az anya csavarmenetes része az illető orsómé­ret számára kellő hosszal bír. Az anyabiztosítás a sima furattal ellátott (4) hüvelyből áll, melynek furata az orsó átmérőjével egyenlő vagy ennél valamivel nagyobb. A (4) hüvely baloldali homlokfölü­lete az (5) excentrikus gyűrűvel vagy pe­remmel van ellátva, melynek excentricitása a (3) gyűrű excentricitásának felelhet meg, és melynek külső átmérője valamivel ki­sebb, mint a (3) gyűrű belső átmérője, ez a különbség azonban kisebb legyen, mint az excentergyűrűk excentricitásának négysze­rese. A (4) hüvely jobboldali része a szoká­sos hatoldalú hasáb szerint van kiképezve, úgy hogy a biztosítóhüvely a csavaranyára illő kulcs segélyével forgatható. Miután a (2) csavaranyát a (1) csavaror­sóra csavartuk és meghúztuk, a (4) biztosító­hüvelyt az orsóra toljuk és pedig úgy, hogy a (3) excentergyűrű tengelye az (5) gyűrű tengelyével párhuzamos, mire az (5) gyűrűt hosszirányban a (3) gyűrűbe toljuk. Most a (4) biztosítóhüvelyt jobbfelé forgatjuk, mi­mellett a (3) gyűrű belső falához szorul, úgy hogy az anya, valamint a biztosítóhü­vely erősen az orsóhoz szoríttatnak. Ez az összeszorítóhatás még jobban fokoztatik, ha az anyát balra forgatjuk, vagy az anya balra fordulni törekszik. Ha az anyát oldani akarjuk, akkor csak a biztosítóhüvelyt kell egyszerűen kulcs se­gélyével kevéssé balra forgatni, mire a (3 és 5) gyűrűk közötti szorítóhatás megszű­nik és a (4) hüvely az orsóról lehúzható. Az 1. ábrán föltüntetett kiviteli példá­nál a (3 és 5) gyűrűk összeműködő fölü­letei hengeresek, azonban ezeket a fölülete­ket gyengén kúposán vagy gömbalakúan vagy másként is szerkeszthetjük, miáltal a

Next

/
Thumbnails
Contents