73305. lajstromszámú szabadalom • A mágnesező áram kompenzálására való kondenzátorral ellátott áramátalakító

Megjelent 1911). évi március hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73305. szaru. Vll/g. OSZTÁLY A mágnesező áram kompenzálására való konzendátorral ellátott áramátalakító. SIEMENS-SCHUCKERTWERKE G. M. B. H. CÉG BERLIN­SIEMENSSTADTBAN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 13-ika. Elsőbbsége 1916 december hó 2-ika. Áramátalakítók üresjárási áramának a sze- i kundértekercseléshez, a hasznos ellenállás­sal párhuzamosan vagy egy külön szekun­dértekercshez kapcsolt kondenzátorral való, ismert kompenzálása tökéletlen, mert az áramátalakító mágnesező árama nem nő és fogy arányosan a hasznos mezővel és így az áramátalakító elektromotoros erejével, mint a kondenzátoráram. Megkísérelték már a kompenzálás tökéletesbitését azáltal, hogy segédátalakítót kapcsoltak a kondenzátor és az ezt tápláló, az áramátalakító vasmagján lévő tekercs közé, vagy pedig fojtótekercset kapcsoltak a kondenzátor elébe és pedig, mindkét esetben, a hasznos mezőösvényben és a segédátalakító mesterséges primér szóró­mezőösvényében, ill. az előrekapcsolt fojtó­tekercs magjában lévő vas változó permea­bilitásának fölhasználásával, hogy így a kondenzátoráram és az áramátalakító hasz­nos mezője, vagy elektromotoros ereje közt fennálló viszonyt, bizonyos meghatározott módon, ezen mező vagy ezen elektromotoros erő nagyságától tegyék függővé. A jelen találmánynál a kompenzálás tö­kéletesítésére más eszközt ajánlunk, mely bár szintén a vas permeabilitásának válto­zékonyságát használja föl — az ismert el­rendezésektől jobb hatásával és lehető leg­egyszerűbb építési módjával különbözik. A találmány szerint, olyan áramátalakí­tóknál, melyeknél a kondenzátor külön sze­kundértekercshez van kapcsolva, ezt a sze­kundértekercset ferromágneses anyagból való mesterséges szórómezőösvénnyel látjuk el. Ezt a szórómezőösvényt célszerűen a te­kercs köré fektetett vas bádoggyűrű vagy több ilyen gyűrű alakjában képezzük ki. A gyűrűnek olyan méreteket adunk, hogy már kis terhelésnél telítődni kezdjen, ha az áramátalakító hasznos mezőösvénye, mint rendesen, úgy van méretezve, hogy vala­mennyi előforduló terhelésnél, a mágnese­zési görbe könyökpontja alatt dolgozzék. Ha ellenben a hasznos mezőösvény van úgy méretezve, hogy már kis terheléseknél telí­tődik, akkor a szórómezőösvényt választjuk úgy meg, hogy. valamennyi előforduló ter­helésnél mágnesezési görbéjének könyök­pontja alatt dolgozzék. A találmány tárgya a mellékelt rajz 1. és 2. ábráján függélyes metszetben és fölülnézetben föltüntetett ismert küpenyti­pusú áramátalakítón van bemutatva. A 3. ábra liagramm, melyről alább lesz szó. A transzformátor vasmagja az (1) mag-

Next

/
Thumbnails
Contents