73268. lajstromszámú szabadalom • Fűtőcsöves kazánokhoz való gőztúlhevítő, mely egymásután kapcsolt U alakú csüvek, vagy kettős csövek (Field-csövek) több csoportjából áll

Megjelent ll»19. évi március lió 10-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73268. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Fűtőcsöves kazánokhoz való gőztúlhevítő, mely egymásután kapcsolt ü-alakú csövek, vagy kettős csövek (Fieldcsövek) több csoportjából áll. SCHMIDT'SCHE HEISSDAiMPF G. M. B. H. CÉG CASSEL-WILHELMS­HÖHÉBEN, MINT DR EISING FR. ALBERT HAMBURGI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 25-ike. Elsőbbsége 1916 szeptember hó 26-ika. A jelen találmány fütőcsöves kazánokhoz való olyan gőztúlhevítőre vonatkozik, mely egymás­után kapcsolt U-alakú csövek, vagy kettős csövei: (Field-csövek) több csoportjából áll. Fütőcsöves kazánokhoz használható gőztúlhevítő létrehozása céljából ismeretes már mindegyik fütő­csősor számára két, vagy több önálló, a gőzgyűjtő­* szekrényekből és szekrényekbe vezető külön veze­tékekkel ellátott túlhevítőcsoport elrendezése, mert csak így lehetséges olyan úthosszát kapni a túlheví­tendő gőz számára és olyan gőzkeresztmetszetet elérni a csőcsoportokban, hogy túlnagyfokú túl­hevítés, vagy a túlhevítőcsövek kiizzásának ve­szélye elkerülve maradjon. Ennek a szokásos elrendezésnek azonban tete­mes hátrányai vannak, melyek abban állanak, hogy a gőzgyűjtőszekrényekhez csatlakozó csövek száma nagy és az elrendezés maga nem áttekinthető, a gőz­gyűjtőszekrényeken való megerősítési hely gyak­ran nehezen hozzáférhető, a túlhevítőtagok és csö­vek kiterjeszkedésének lehetősége különleges in­tézkedésekkel a leggondosabb figyelembevételt igényeli és végül az egyes csőcsoportok gőzútjai azoknak a gőzgyűjtőszekrényekhez viszonyított helyzete szerint különböző hosszúak lesznek, ami viszont azzal a következménnyel jár, hogy a ned­ves gőz elosztása ennek gyűjtőszekrényéből az egyes túlhevítőtagokba egyenlőtlen lesz. Ismeretessé vált ugyanis már egy olyan elren­dezés, mely több gyűjtőszekrény és hosszú össze­kötőcsövek elrendezésével, azonos úthosszakat biz­tosít az egyes túlhevítőtagokban, ez az elrendezés azonban viszont különleges beosztást tételez föl a kazáncsőfalban, hogy az előttefekvő szaporított gyűjtőszekrények helyett találjanak és hogy a túl­hevítőtagokat kicserélni lehessen. Ezzel azonban a kazánméretek nem kívánatos módon nagyobbodnak és a túlhevítőcsatlakozások száma nem csökken. A jelen találmány .szerint a fölsorolt hátrányok azáltal .vannak elkerülve, hogy a kazán fűtőcsövei­ben elhelyezett túlhevítőcsoportok úgy vannan egy­mással összekötve, hogy a gőzutak az egyes cso­portokban azonos átömlési viszonyokat mutatnak, ebben az összefüggésben tehát azonos, vagy közel azonos hosszúságúak és azonos, vagy közel azonos bőségüek és hogy az így összefoglalt csőcsoportok közös vezetékeket kapnak a csak oldalt, a kazán fütőcsőnyalábja fölött, vagy alatt elrendezett gőz­gyűjtőszekrényektől és szekrényekhez. A mellékelt rajz 1.—4. ábráin a találmánynak megfelelő túlhevítőelrendezés néhány foganatosítási példája hosszmetszetben van bemutatva és pedig az 1. és 2. ábra U-alaku túlhevítőcsövekhez való el­rendezéseket ábrázol, míg a 3. és 4. ábra megfelelő elrendezésű kettőscsöves (Fieldcsöves) túlhevítőket tüntet föl.

Next

/
Thumbnails
Contents