73253. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos gépek zsugorodó gyűrűk segélyével megerősített kollektorainak hűtésére

Megjelent 1919. évi március l>ó lO-eii. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 78253. szám. VII/g. OSZTÁLY Berendezés elektromos gépek zsugorodó gyűrűk segélyével megerősített kollektorainak hűtésére. ÖSTERR. RROWN ROVERI-WERKE A. G. CÉG RÉCSREN. A bejelentés napja 1917 november hó 5-ike. Elsőbbsége 1916 november hó 18-ika. Gyorsanjáró elektromos gépek kollektorainak föknelegedése legnagyobbrészt a kefesurlódás következménye, míg a kollektor és a kefék áram­terhelése a föl-melegedés tekintetében legtöbbször csak alárendelt szerepet játszik. Ilogy a fejlődött meleg a levegőnek akként Jegyen átadható, hogy a kollektor hőmérsékemelkedése az előírt hatá­rokon belül maradjon, a kollektornak elegendően nagy fölületet kell adni és azt esetleg még mes­terségesen hűteni is kell. A szükségelt hűtőfölület, különösen több mint kétpólusú gépeknél, a keféli megkívánta fölfekvési fölületet rendszerint jelent­tékenyen fölülmúlja, miért is a legtöbb esetben kénytelenek vagyunk a kollektort tengelyirány­ban sokkal hosszabbra megszabni, semmint azt a kefék elfoglalta tér megkívánja, avagy a kol­lektor belső fölülete is igénybe veendő a hűtés céljaira oly módon, hogy a kollektor és a .tengely között létesített üregeken hűtőközeg tódul át. Az utóbbi elrendezés azonban azzal a hátránnyal jár, hogy a hűtőközeg által magával ragadott por a kollektoron lerakódik és a szigetelést idővel áthidalja. A hűtőfölületnek fölilleszitett körülfutó bordák révén való megnövelése, mint amilyenek pl. a turbógépek kollektorainál alkalmazott zsu­gorodó gyűrűk, a gyűrű és a kollektoirgerincek között szükséges villamos szigetelés folytán, mely egyúttal hőszigetelést is alkot, majdnem teljesen hatástalan. A találmány szerint a kollektornak túlságos mértékű meghosszabbítását azzal kerüljük el, hogy a kollektort a zsugorodó gyűrűk alatt vas­tagításokkal látjuk el, amelyek a gerincekkel egy darabból készülnek és nagyobb átmérőjűek, mint a kefék csúszófölületei. Ezzel oly hűtőfölületek létesülnek, amelyek az eddigiektől eltérően a kol­lektor tengelyével nem párhuzamosak és így a kollektort meg nem hosszabbítják, hanem az em­lített tengelyre merőlegesen állanak. A zsugorodó gyűrűk alatti vastagításokat, Vagy magukat a zsugorodó gyűrűket is ventilátor­szárnyakkal vagy furatokkal láthatjuk el, ame­lyek, a hűtőfölület megnövelésétől eltekintve, hűtőlevegő mozgatására szolgálhatnak. A mellékelt rajzon a találmány tárgyának több foganatosítási alakja van föltüntctve. Az összes ábrákon (l)-lel a kollektorgerinceik, (b)-vel a ke­fék, (s)-sel a zsugorodó gyűrűk, (a)-val a zsugo­rodó gyűrűk alatt lévő, összességükben a kollek­torgerinceknek a vastagításit alkotó toldatai van­nak jelölve. Az 1. ábra szerint a hűtőfölületnek a gyűrűfölületek (f) radiális szélességének meg­felelő mértékkel való megnövelése elegendő. A 2. ábra szerinti elrendezésnél a gerincek (a) tol­dataiban a tengellyel párhuzamosan fekvő (k) csatornák, vagy kivágások vannak kiképezve, mi mellett a zsugorodó gyűrűk (\v) ventilát-orszár­nyakkal lehetnek ellátva. A 3. ábra szerint ezen (k) csatornák rézsútos helyzetűek és a tengely irányában kétrészű zsugorodó gyűrű két fele kö­zötti résbe torkolnak. A 4. ábrán látható elrende­zés az (a) vastagításnak a tengelyre merőlegesen

Next

/
Thumbnails
Contents