73237. lajstromszámú szabadalom • Hűtő mótoros kocsik és röpülőgépek részére

Megjelent 1919. évi február hó 2 7-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS t 73237. szám. XXa/2. OSZTÁLY. Hűtő mótoros kocsik és repülőgépek részére. IMAX HIRSCHFELDER, FABRIK FÜR AERO- U. AUTO-ZUBEHÖR CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 jnlius hó 31-ike. Jelen találmány mótoros kocsiknál és repülő­gépeknél alkalmazott, a hengerköpenyegtíkből jövő víznek hűtésére szolgáló hűtőkre, úgyneve­zett hűtőkasokra vonatkozik, célja pedig, hogy egy meghatározott nagyságú térben nagyobb hűtőfölüleleket helyezhessünk el, minit ahogy az az eddigi hűtőknél lehetséges volt. Ezeknél a hűtő­levegőt vezető és kívülről a hűlendő víz álltai öb­lített csövek, melyek a hűtőnek mellső falától a hátsó falig haladnak, rendszerint négyszögke­resztmetszetűek. Hogy a csőfalaknak fölületét egyszerű módon növeljük, anélkül, hogv ezáltal térfogat vagy súlynövekedés beálljon, a csőfala­kat hullámosan állítjuk elő. Mindegyik csőnek két végét négyszögkereszlmetszetűnek hagyjuk meg, hogy a csövek a mellső és hátsó falnak kivágá­saiba könnyebben beforraszthatok legyenek. A hű­tőket lamellákból huKámalakúan sajtolhatjuk is. A csatolt rajznak 1. ábráján a találmány sze­rint előállított hülőeső egyik kiviteli alakjának elölnézete van nagyobbított léptékben föltüntetve. A 2. ábra az 1. ábrához tartozó oldalnézet. A 3. és -4. ábra ily hűtőcsövekkel ellátott hűtőnek két példakénli kiviteli alakját tünteti föl kisebb lép­iékben harántmetszelben. Az 1. és 2. ábrán látható, hogy a hűtiendő víz állal öblített (a) csőrésznek falial hullámosait, míg a beforrasztandó (b) csővégek négyszögke­resztmetszetűek. • A 3. ábra szerinti kiviteli alaknál a találmány szerinti hűtőcsövek a szokásos módon, vagyis egymással párhuzamos vízszintes sorokban van­nak alkalmazva, míg a 4. ábra szerinti kiviteli alaknál a csövek átlóirányban vannak elrendezve. Utóbbi kiviteli alakot akkor használjuk, ha kis keresztmetszetű hosszú hűtőket állítunk elő. A leírt alakú hűtőcsöveknek a használatánál a hűtő kisebb helyet foglal el és súlya is csekélyebb. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Hűtő, mótoros kocsik és repülőgépek részére, azáltal jellemezve; hogy a négyszögkereszt­metszetű légvezető csövek hosszukban hullá­mos falakkal bírnak. 2. Az 1. alatt igényelt hűtőnek egy kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a két végien a cső­falakat sík alakban hagyjuk meg. (1 rajzlap melléklettel.) PAU.A6 RÉ62VÉNI 1ÁRSASAO HVOWFTAJA MMAPMTEFI

Next

/
Thumbnails
Contents