73228. lajstromszámú szabadalom • Talpvédő

Megjelent li>19. évi február hó 37-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 78228. szám. I/b. OSZTÁLY Talpvédő. STEINFELDT EDE GYÁROS ST.-PÖLTEN/M VIEHOFENBEN. A bejelentés napja 1917 julius hó 3-ika. Az ismeretes cipő-talpvédők, amelyek részint szögalakú egyenes csúcsokkal ellátott kis vasda­rabokból, részint pedig kicsákozott hegyekkel bíró vasbádogiból álnak, a következő hátrányok­ban szenvednek. Az előbbieknek tompa csúcsaik vannak ugyan, de ezek többnyire áthatolnak a talpon, különösen a könnyű, vékony talpon, amellett pedig pár­huzamosan nyomulnak a talpba s ennek folytán a legjobb esetben is csak minit szögek szerepel­nek, és így a talpból ismét könnyen kieshetnek, mivel nem kapaszkodnak meg a talp anyagában. A vasbádogból kicsákozott talpvédők csúcsai viszont nem felelnek meg, mivel tömeges csáko­zásisal ilyenek elő nem állíthatók. Ennek folytán a csúcsok a talpba val ó heverés alkal má va l töbh­nyire elhajlanak és elgörbülnek, tehát nem ha­tolnak be kellően a talpba, mivel ez utóbbi ellenál­lása túliuagy. így tehát itt sem létesül jó össze­köttetés a talppal.. A jelen találmány ezen hátrányokat megszün­teti. A találmány szerinti talpvédő szintén vas­vagy másféle bádogból készül, azonban a szög­alakú csúcsok nem tompán kicsákozva vannak a bádogból, hanem egy szalagalakú bádoglap ol­dalaiból vannak olló vagy efféle segélyével ki­vágva, és azután a bádogszalag síkjára rézsúto­san kihajlítva. Ezzel elérjük, hogy: 1. linóm, éles csúcsok képződnek, amelyek min­den talpbőrbe könnyen behatolnak, 2. a csúcsok rézsuto-s helyzeteik folytán ferdén nyomulnak be, és így tökéletesen belekapasz­kodnak a talpba. A mellékelt rajzon az 1. ábra a félig kész talpvédő fölülnézete, a 2. ábra a kész talpvédő távlati képe, a 3 ábra a talpvédő oldalnézete a beverés kez­detén, a 4. ábra ugyanilyen oldalnézet beverés után, az 5. ábra pedig vázlatos rajz. Az ábrákon (a) talpvédőt, (b) a négy kihasí­tott szögalakú csúcsot, (c) pedig a cipőtalpal jelöli. A négvszögalakú csúcsot úgy kapjuk, hogy a bádoglapot az 1. ábrán látható szakadozott vo­nalak mentén behasítjuk, és mint a 2. ábra mutatja, úgy hajlítjuk föl, hogy a négy csúcs M-felé bizonyos szög alatt álljon a bádoglaphoz, mely utóbbi kissé meg van görbítve. Midőn a talpvédőt kalapács segélyével beverjük, a hegyes csúcsok a bőrbe hatolnak, s minthogy a beverés alkalmával kissé behajió lemezhez képest rézsútos helyzetet foglalnak el, szétfeszült állapotban oldalirányban nyomulnak a talpba, és abba szi­lárdan belekapaszkodnak. SZABADALMI IGÉNY. Talpvédő bádogból, jellemezve azáltal, hogy a csúcsok egy bádoglap oldaladból vannak olló­szenien kivágva, és a bádoglaphoz rézsútosan kihajlítva, oly célból, hogy a keletkezett finom hegyű csúcsok a talpba könnyen behatoljanak, és szélfeszült állapotukban a bádoglapot a talppal szilárdan összekapcsolják. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMOÁJ* BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents