73226. lajstromszámú szabadalom • Szögecselő berendezés

Megjelent 1919. évi február lio 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS . * 73226. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Ssögecselő berendezés. S1EPER KONRÁD GÉPGYÁROS KRÁHNWINKLERBRÜCKÉBEN. v A bejelentés napja 1918 májas hó 10-ike. Elsőbbsége 1914 március hó 25-ike. A találmány tárgya szögecse.őberendezés, mely különösen tömegesen előállított árúk szögecselé­sérc alkalmas és rúgókalapács módjára olykép dolgozik, hogy a tartó a szögecselőszerszámmal együtt egy bütyöktárcsa segélyével váltakozva fölemelteik és rúgóhatás folytán a munka­darabra esik. A találmány célja, hogy a szögecselőszerszám ütőmozgásán kívül egyidejűleg egy tengely kö­rül forgó mozgást is végezzen, miáltal gömbölyű szögecsfejek tisztán szögecselhetők. Ezen cél a találmány szerint oiykép éretik el, hogy a szögecselőszerszám tengelye szabadon fo­roghat és egy kerek lemezzel van ellátva, mely­nek alsó fölülete a szögecselőszerszám hajtására Szolgáló bütyöktárcsa a frikciósajtóhajtások módjára exentrikusan, t. i. a húr irányában, illetve a szögecselőtengelytől oldalt fekvő sík­ban gyakorol hatást, úgy, hogy a szögecselőszer­szám nemcsak emeltetik, hanem egyidejűleg forgó mozgást is végez. Aszerint, amint a bütyöktárcsa a szögecselő­tengelyhez képest kisebb vagy nagyobb távol­ságban gyakorol hatást, kisebb vagy nagyobb mérvű forgó mozgást kapunk. Ila a bütyök-* tárcsát a szögecselőtengely másik oldalára tol­juk, a forgás iránya megváltoztatik, ha pedig a tengely középállásába toljuk, akkor egyáltalában nem forog. Az érintkezési fölületekre ható rugó­nyomás egy könyökemeltyűs rudazat közvetíté­sével, pl. egy taposó segélyével szabályozható. Ezáltal a rugó feszültsége gyorsan változtatható, illetve a kalapács ki- és beiktatható és a bütyök­tárcsa, valamint a kerek tárcsa közötti sajtoló nyomás szabályozása folytán a szegecselő tengely fergásszöge is szabályozható. A rajzon a találmány tárgyának egy példa: képeni foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a szögecselőgép elölnézete. A 2. ábra oldalnézete. A 3. ábra metszet (A A) vonal irányában. A helytálló (a) gépállványban az (e) szege­cselő szerszám (b.) tengelye föl- és alá mozgatható és egyidejűleg forgatható. A (b) tengely fölső vége (d) hüvelyben van ágyazva és közbeiktatott (f, g) rugúk segélyével fölül és alul a hüvely felé megtámasztva. A (d) hüvelynek fölső végére egy súllyal terhelt (e) emeltyű van erősítve, mely­nek igyekezete, hogy a hüvely és szögecselő­szerszám magasban tartassék. Azonkívül a hü­velyre két (h, h) vezétőrúd van erősítve, me­lyek a helytálló (i) csap körül forgó (k, k) vezetőrudakkal együtt egy könyökemeltyűs ru­dazatot képeznek, mely (m, n) karok közvetítésé­vel egy, a rajzon nem látható taposó segélyével a nyíl irányában (2. ábra) előre mozgattatik, miáltal (d) hüvely (f, g) rugókkal és (b) ten­gellyel együtt lefelé mozgattatik. A (b) tengelyre egy kerek (o) lemez van erő­sítve és ezen lemez alatt az (s) tengelyen (p) bütyöktárcsa és (q, r) fölékelt és szabadon forgó szíjtárcsa olykép van elrendezve, hogy a bütyök­tárcsa és (o) lemez a frikciós sajtóhajtások mód­jára működik, miáltal a (b) tengely egyrészt a.

Next

/
Thumbnails
Contents