73224. lajstromszámú szabadalom • Kamatmérő

Megjelent 1919. évi február lio 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73224. szám. IXa/b. OSZTÁLY. , Kamatmérő. DR PAVLOVICS TAMÁS ÜGYVÉD PANCSOVÁN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 9-ike. Ennek a találmánynak tárgya kamatmérő ké­szülék, amely kamatoknak leolvasás által való megállapítására, vagy kiszámított kamatok he­lyességének ellenőrzésére szolgál. A készülék lényegében valamely alkalmas be­osztású geometriai idomból, pl. körből (félkör­ből, körcikkből) vagy egyenközenybői és ezen mozgatható (forgatható, illetőleg tolható) skálás lécekből — mulatókból — áll. A kamatszámítás három lényeges tényezője, a töke, az idő és a kamatláb közül kettőből, pl. a tőkéből és az időből koordinátarendszert létesí­tünk és ebbe ezen két változó függvényeinek a kamatoknak — görbéit (poligonjait) rajzol­juk be a harmadik tényezőnek pl. a kamatláb­nak pedig minden egyes százalékára külön­külön mérőléoet (mutatót) készítünk. Mellékelt rajzon a találmány tárgyának példa-4peni kiviteli alakjai vannak föltűntetve, ahol 1. ábrán beosztással ellátott korong fölülné­zete, a 2. ábrán skálás mutató, a 3. ábrán a korongos készülék mutatóval együtt használatban, végül a 4. ábrán egyenközény alakú kiviteli alak lát­ható. Az első kivitel célszerűségi okokból nem teljes, hivem félkör alakú (a) korongból áll, melynek középpontjában a korong síkjából merőlegesen kiemelkedő (b) csap van megerősítve. Az (a) korongon a félkör kerületét a kamatszámításban célszerűségből legmagasabbnak elfogadott vala­mely tőkeegységnek pl. 1000 valutaegységnek valamely első sorban alkalmazni szándékolt ka­matláb pl. 4 százalék mellett a gyakorlatban szá­mítani szándékolt leghosszabb időre, pl. 1 évre járó kamatának, tehát (a föjvetl példában) 40 koronának megfelelő 40, vagy (ennek tizeszerese) 100, vagy (százszorosa) 4000 egyenlő részre osztjuk s a kerület osztópontjaiban a kör suga­rait megvonjuk. Ezek utáin, a kerület első osztó­poi.tjába futó első sugarat egy, a második osztó­pontba futó sugarat kettő, a harmadikat három, az n-ediket n számú részre osztva, azok mind­egyikén n-1 számú osztópontot létesítünk. Az. egyes sugarakon a félkör középpontjától a ke­rület felé haladó sorrendben ezen sugárosztó­pontokat 1-től n-ig terjedő számozással láthat­juk el. A sugaraknak egyező számozású osztó -pontjait egyenesekkel összekötve, azután a ka­malpoligont, vagy ha ezen osztópontokon foly­tonos görbét fektetünk, a kamatgörbét kapjuk. A kerület minden, egyes oszlópontjából a sugarak megegyező számozású oszlópontjain át vont vo­nalak azután a kamatpoligpnsorl (kamatgörbe­sort) adják. A csatolt rajzon a 40 részre osztva gondolt korong osztósugarai és kamatgörbéi közül a vi­lágosság kedvéért csakis miniden negyedik van föltüntetve. Az 1. ábrán azonkívül pontozott vo­nalak jelzik a segédvonalak gyanánt használt sugarakat is, amelyek mint használatban fölös­legesek, a 3. ábrából már ki is hagyatták.

Next

/
Thumbnails
Contents