73171. lajstromszámú szabadalom • Hangerfej explóziós erőgépek részére

.nesjelent 1919. évi február hó 287-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 78171. szám. V. d/a. OSZTÁLY. Hengerfej exploziós erőgépek részére. NATIONALE AUTOMOBIL G. A.-G. CÉG BERLIN­OBERSCHÖNEWEIDEBEN. A bejelentés napja 1917 junius hó 15-ike. Elsőbbsége 1916 márczius hó 30 ika. A találmány tárgya 'lefelé nyiló szelepekkel ellátott olyan exploziós erőgépek hengerfejének előállítására vonatkozik, melyeknél a gáz- és a szelepvezelékek külön kiképezett hengerfenekek­kekrc hegesztetnek. Az ismert kivitelektől a ta­lálmány tárgya abban különbözik, hogy a gáz-és a szelepvezelékek a hengerfenékre oly ma­gasságban vannak fölhegesztve, hogy a hegesz­tési hézag és a hengerfenék közölt a két-két sze­lepet egymástól elválasztó térben egy-egy hütő­csatorna van elrendezve, melynek fölső síkjai a szelepek mögött a beszívott vagy a távozó gá­zok számára való csatornát képez olyképen, hogy a gázok közvetlenül a csatorna fölső síkja mentén vonulnak el. A mellékelt naijzon a találmány tárgyának egy foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábrán a henger, vaíiaimiint a gáz- és a sze­lepvezetékek hosszmetszete és a 2. ábrán a henger harántmetszete látható. A 3. ábrán hegesztetten henger födél fölülnéze­tét tüntettük föl; a födélben kimunkált csatorná­kat pontozással jelöltük. A 4. ábrán a gáz- és szelepvezetékeknek (szelep­szekrényeknek) a hegesztési hely fölött a 2. ábra x—y vonala szerint vett metszete és az 5. ábrán a hegesztetlen szelepszekrény hegesz­tési helyének fölül nézete látható. A találmány tárgyát képező hengerfödélnél az j (a) és (a) szelepszekrények és a (b) henger­fenék összeköttetését oly módon létesíljük, hogy a hegesztési varrat aiz explózió téren kívül, a henger fenékfölületétől bizonyos távolságiján oly helyen fekszik, ahol a hegesztés megbízha­tóan végezhető és ahol a hegesztést végző mun­j kás a hegesztésnél az összeköttetés létrejöttét megfigyelheti, továbbá a hegesztési helyeket a lángzóval kényelmesen elérheti. Ezáltal a hen­gerfenék anyagában káros jelenségek, pl. a he­gesztésnél mutatkozó feszültségek nem léphet­nek föl. A találmány értelmében a (c) és (c1 ) szelep­dudorok, amelyekre az (a) és (a') szelepszekré­nyek hegesztetnek, egyúttal a- hengerfenéken kí­vül fekvő bordamerevílést is képeznek, ml mel­leit két-két szelep között külön (d) hütőcsatorna van elrendezve. A (d) hűtőcsatornák a henger­fenék kimagasodó, tömör bordáinak anyagából könnyen és egyszerű módon kimunkálhatok. Ezzel a kivitellel elérjük, hogy a szelepfészkek minden oldalról tökéletesen hüttetnek, ugy hogy a szelepek odasülése meg van akadályozva és a gázkeverék által a motorban kifejthető telje­sítmény semmi tekintetben sincs károsan befo­lyásolva. A leirt hengerek gyártásánál kitűnt, hogy azok a bordák egyszerű kiképzése folytán a le-

Next

/
Thumbnails
Contents