73163. lajstromszámú szabadalom • Elzáróberendezés gőzkazánok tisztító nyílásaihoz és hasonklóhoz

.nesjelent 1919. évi február hó 12-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73163. szárú. Ve2. OSZTÁLY. Elzárórendezés gőzkazánok tisztító nyílásaihoz és hasonlókhoz. REZSiNY KÁLMÁN OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 szeptember bó 22 ike. A gőzkazánok tisztító nyílásainak elzárására a legegyszerűbbeknek bizonyultak az ovális alakú födelek, amelyek a hasonlóan ovális nyíláson át ismert módon könnyen behozhatok. A vízcsöves kazánoknál azonban a tisztító nyílásoknak ovális alakra való kiképzése szerkezeti okokból nagy nehézségekbe ütközik, mert a vízcsövek rend­szerint igen sűrűen vannak elhelyezve és így az ezekkel rendszerint szemben levő tisztító nyílá­sok általánosságban csak köralakúak lehetnek. Sok megoldás keletkezett e tisztító nyílások egy­szerű és biztos elzárása céljából, melyek azon­ban többé-kevésbbé nehezen kezelhetők és bo nyolult szerkezetűek. A jelen találmány tárgyát képező elzáróberen­dezés különösen vizcsöves kazánok tisztító nyílá­sainak elzárására kiválóan alkalmas. A mellékelt rajzon láthatók a találmánybeli gondolatnak különböző foganatosítási alakjai. Az 1. ábra az egyik példaképpeni elrendezésnek függélyes metszetét tünteti föl; a 2. ábra metszet az 1. ábra A—A vonala szerint, a .'(. ábra elzáró födelet alulnézetben tüntet föl; a 4. ábra egy másik foganatosítási alaknak füg­gélyes metszete; az 5. ábra metszet a 4. ábra B—B vonala szerint. A tetszőleges (a) kazánrészlet (b) nyílásának. elzárása képezi a feladatot. A szerkezeti okokból csak kis átmérőjűre méretezhető (b) nyílásokba rendes kengyelek orsót behozni nem lehetne, ezért a kengyeles orsót két teljesen, vagy közelí­tőleg szimmetrikus le.—c) részből készítjük, me­lyek akként vannak Alakítva, hogy a szük (!>), nyílásba külön-külön behozhatok. A (c—c) ken­gyeles orsó alsó vége csavarmenetszerüen van kiképezve, hogy a célszerűen egyik felén zárt (d) anya a tisztító nyílás elzárására szolgáló (e) födelet, leszoríthassa. Ajánlatos még a. födél és az (a) kazánrészlet közé valamely megfelelő (f) tömítőgyűrű is behelyezni a jobb tömítés céljá­ból. Az 1—2. ábrákban föltüntetett foganatosítási alaknál a (b) nyílás hengeres, ezért a (c—c) részek az (a) kazánrészlelbe való bekapcsolódás céljá­ból a (cl—cl) karmokkal vannak kiképezve. . A 4—5. ábrákban ismertetett berendezésnél a tisztító nyílás kúposra készülvén, elégséges a kengyeles orsó (c—c) részeit külön karmok nél­kül olyképpen kiképezni, hogy azok a ktipfölü letre fölfeküsznek. Ezen utóbbi alaknál az (e) el­zárófödél és (d) anya közös érintkezési fölülete példaképpen gömbszerűen van kiképezve oly cél­ból, hogy az (e) födél centrikusán szorktassék a yiiásra. Természetesen az érintkezés az anya és födél között síkfölületű is lehet Célszerű a kengyeles orsó (c—c) részeit egy­máshoz rögzíteni, nehogy a menetek egymáshoz képest eltolódhassanak az anya rácsavarta^ előtt. E föladat többféleképpen megoldható. Így pl. az 1—2. ábrákban föltüntetett megoldás sze­rint a kengyeles orsó két része alkalmas helyen át van fúrva és a furatba még a födél beillesz­tése előtt behelyezzük « (h) rögzítő peckel. A

Next

/
Thumbnails
Contents