73141. lajstromszámú szabadalom • Fürdőkályhahengerek kiégését megakadályozó önműködő zár

Megjelent 1919. évi február tió 1-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. •"•.•n'tj! " "V ••;,' , • . .-.••.. . SZABADALMI LEÍRÁS 78141. szám. II/h. OSZTÁLY. Fürdőkályhahengerek kiégését megakadályozó önműködő zár. KIS ALBERT MŰSZAKI TISZTVISELŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 november hó 28-ika. A találmány tárgyát képező önműködő zár célja a széntüzelésű fürdőkályhák víztartóhenge­reinek kiégését megakadályozni. A jelenlegi fürdőkályháknál a kiégés annak a következményekép áll elő, hogy a betüzelés előtt a betüzelő nem győződik meg arról, vájjon a hengerben van-e víz vagy sem. Ha a henger üres, akkor a tüzelés folytán a henger forrasztási helyei és egyéb részei is kiégnek. A találmány tárgyát képező zár ezt lehetetlenné teszi, mert ha a kályhahenger kiürül, akkor a kályha ren­des tüzelőajtaja önműködően elreteszelődik, mi­által a kinyitás és így a betüzelés is lehetetlenné válik mindaddig, míg a kályhahenger vízzel meg nem töltetik. A mellékelt rajz a találmány tárgyát képező berendezés egy fogan atosítási alakját az 1. és 2. ábrán két egymásra merőleges nézetben mu­latja. A rajzon bemutatott kiviteli példánál a kályha­henger oldalán a rendes vízkibocsátó csap síkja fölött körülbelül 5—6 cm.-nyire a gumimból, bőrből vagy vékony rugalmas fémlemezből ké­szíthető (T) tömlő van elhelyezve, melynek belső tere a rövid (C) cső segélyével a kályhahenger vízterével áll összeköttetésben. A tömlő alsó zárólapja helytálló, míg fölső zárólapja mozgat-' ható. Ha a kályhahengerben víz van, ligy ennek a nyomása a tömlőt kifeszíti és a fölső zárólap emelkedik; ha a kályhahenger kiürül, akkor a [ömlő víznyomás hiányában összeesik és fölső zárólapja lesűlyed. A fölső zárólap ezen mozgása j a (V) ágyazásban vezetett (R) reteszrúdra vite­tik át, mely akkor, amikor a tömlő összeesik, a kályha tüzelőajtaján alkalmazott (Z) gyűrűbe­tolódik be, míg a gyűrűből kihúzódik akkor, ha a henger vízzel megtelik. A (V) ágyazás, mely a kályha kinyúló peremébe fúrt lyukkal is he­lyettesíthető, arra szolgál, hogy a reteszrúdnak. az elzárás állapotában kellő támaszt nyújtson és az ajtó kinyitását lehetetlenné legye. A betüzelő ily módon önműködően figyelmeztetve van arra, hogy betüzelni csak a kályhahenger vízzel való megtelése után lehet. A találmány tárgyát képező berendezés •sok­félekép módosítható, így pl. a reteszelő elem mozgatására a (T) tömlő helyett henger­ben mozgó, víznyomás alatt álló dugattyú vagy víznyomás alatt deformált spirálcső is használ­ható. A víznyomás alatt működő szerkezet a re­teszelő elemre hatását nemcsak közvetlenül, ha­nem közvetve, megfelelő áttételi elemek közbe­iktatásával is kifejtheti. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fürdőkályhahengerek kiégését megakadályozó-­önműködő zár, jellemezve a fürdőkályha­hengeren alkalmazott, a henger vízterével összekötött és térfogatát, illetve alakját a víznyomás hatása alatt változtató tér, vala­mint a térfogat-, illetve alakváltozás útján mozgatott, a kályha tüzelőajtaját elreteszelő rudazat által.

Next

/
Thumbnails
Contents