73120. lajstromszámú szabadalom • Műláb

Megjelent 1919. évi február lió 1-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73120 szám VII/e OSZTÁLY Műláb. INGOLD PÁL BANDAZSISZTA BASELBEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 23ika. Elsőbbsége 1916 augusztus hó 29-ike. Műlábak előállításánál a pontos hossz­méreteknek vétele és a csuklóknak elhe­lyezése az amputált testének kellő helyein igen nehéz. Az amputálási csonknak, a me­dencenek és a gerincoszlopnak gyakran hibás tartása és állása egészen más méret­viszonyokat kívánnak meí, mint amilyenek­kel a még megmaradt végtag bír. Csak h.» az amputált járási, ülési és állási gyakor­latokat végez, mutatkoznak ezek a hibák. Igen gyakran megesik ekként, hogy ha a műláb a vett méretek után készült, a műláb a fölcsatolás után nem jól ülik a csonkra illetve a testre vagyis, hogy a műláb vágj valamivel rövidebb vagy valamivel hosszabb a kelleténél vagy hogy a csuklók teng lye nincs jól beállítva; a kész múl<bit je ig esak alig vagy csak nehezen lehet kiigazítani. A jelen taláimanynak főcélja már most a műlábak pontos hosszbeáilításan k es pon­tos esuklófekvésének lehetővé lé ele. Ezen célból a térdcsukló és alábcsuklo egy a/át­húzható és a kívánt hatásos hosszban rög­zíthető csövezet segélyével akként vannak egymással összekötve, hogy a borításnak a csuklókon való alkalmazása előtt a csove­zetnek széthúzása vagy össietolása és rög­sitése révén a csuklóknak kölcsönös távol aága a pontos hosszra és a ctuklók * pontos állásba állíthatók be. Az amputált a mű­lábát a borítás nélkül próbálja ki, amikor is műláb hosszában és a csuklóállásban mu­t itkozó hibák könnyen állapíthatók meg, mely hibákat a csövezetnek megigazítása révén könnyen lehet helyre hozni. Csak ha a műláb ekként be van igazítva látjuk el azt a borítással. A csövezet a térdcsuklóban és a láb­csuklóban célszerűen a csonknak csatlako­zási tokjával illetve a lábfejjel egy, az illető csuklótenge yt képező forgó segélyé­vel van összeköti e, mely utói bi egy, a csö­vezettel összekötött forgathato esőből és két kívülről oldhatóan behelyezett forgó­csapból áll. A mellékelt rajzokban a találmányt ké­pező műlábnak egy foganatosítási alakja példaképpen van föltüntetve. Az 1. ábra az alsó combnak hosszmet­szete. A 2. ábra ugyanannak hosszmetszete az ab a síkjára merőleges síkban. A 3. ábra a fölső eombnak hosszmet­szete. A 4. ábra ugyanannak hosszmetszete a 3. ábra síkjára merőleges síkban. A térdcsuklónak csészéje (a) (!, ábra), '" anuak feje (b). A labesu klónak esésaóje (e)

Next

/
Thumbnails
Contents