73103. lajstromszámú szabadalom • Lábbeli fatalp

Megjelent 1919. évi január lió 16-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73103. szám. I/b. OSZTÁLY. Lábbeli-fatalp. KIMBEL VILMOS UDV. ASZTALOSMESTER BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 december hó 13-ika, Az eddigi fatalpaknak az ci hátránya, hogv a rugalmasság, illetőleg hajlékony­ság hiánya folytán a járást megnehezítik és természetellenes mozdulatokat idéznek elő. A jelen találmány tárgya nagy haj­lékonysága által tűnik ki, melyet a talp sajátos csuklói létesítenek. A találmány értelmében a talpat egy vékony, hajlé­kony vagy rugalmas lapra szilárdan föl­erősített harántirányú falécek képezik, melyeknek szomszédos alámetszett szólei közé ezekhez illeszkedő laza lécek van­nak illesztve. Ezáltal a vékony lapnak a laza lécek mentén való tetemes hajlítha­tóságát érjük el. A hajlítási helyeket ter­mészetesen a. lábnak járáskor hajló ré­szeinek megfelelőn osztjuk el. A lécek profilját célszerűen körívekből képezzük úgy, hogy a szilárd és laza lécek csuklót képeznek. A rajzon három foganatosítási példa nézetben és metszetben látható. Az 1. ábrabei i példánál a láb nagyságá­nak megfelelő méretű vékony engedé­keny vagy rugalmas (1) alátét bőrből, vékony műbőrből, linóleumból, gumi­vagy gumipótlékból állhat, de lehet vé­kony falap is, ha eléggé hajlítható törés nélkül; célszerű, ha az erek a talp hossz­irányában haladnak. Erre a vékony alá­tétre, mely célszerűen a lábdomborulat sze­rint van hajlítva, szilárdan vannak fölerő­sítve szögek, csavarok vagy vízmentes ra­gasztás révén a (2) lécek, melyeknek a talp harántirányában haladó alámetszett (3) szélei között fekszenek a (4) laza lécek; ezek nincsenek az (1) alátéttel kapcsolva s csak a (2) lécek (3) szélei által rögzíttet­nek Hogy a résekbe nedvesség ne hatol­hasson, a (4) lécek profilja teljesen meg­felel a (3) szélekének s célszerűen kör­ívekből van összeállítva. A (4) lécek men­tén tehát az (1) alátét teljes hajlékonysá­gát megtartja, ellenben a (2) lécek által borított helyek merevek. A csuklós helyek természetesen a láb hajló részei alatt ren­dezendők el. Ha a lécek illeszkedő szélei­nek profilját körívekből képezzük, a csukló szomszédos részei közti rés hajlí­táskor sem bővül úgy, hogy nedvesség ilyenkor sem hatolhat be. A 2. ábrabeli példa lényegileg meg­felel az előzőnek, de a (4) laza lécek meg vannak szakítva s e megszakítási he­lyekbe külön négyszögletes vagy más alakú (5) fadarabkák vannak illesztve, melyek a (2) lécek megfelelő kimetszé­se i he fognak, ugyancsak mereven vannak

Next

/
Thumbnails
Contents