73044. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a víznek levegő segélyével való vastalanításánál kiváló vasoxydiszap erősen és könnyen akcióképes alakra való átalakítására

Megjelent 1918. évi december lió 12-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73044. szám. IV/b/l. OSZTÁLY. Eljárás a víznek levegő segélyével való vastalanításánál kiváló vasoxydiszap erősen és könnyen akcióképes alakra való átalakítására. dr praetorius & c° cég boroszlóban. A bejelentés napja 1918 január hó 16-ike. A találmány tárgya eljárás a víznek le­vegőzés útján való vastalanításánál kiváló szűrőiszap értékesítésére, amely eddig csak mint haszontalan melléktermék szerepelt és legfölebh töltőanyag gyanánt volt fölhasz­nálható, egyébként azonban különleges ipari fölhasználást nem talált. Ez a szűrőüledék lényegileg vasoxydvegyületekből áll, ame­lyek a kicsapásnál veleragadott szerves testeket zárnak körül. Megállapítást nyert, hogy ha ezt az iszapot megszárítjuk és föl­hevítjük, föllángolás észlelhető, amely arra vezetendő vissza, hogy a szerves alkotóré­szek főként a vasvegyület oxygéuje által elégettetnek, mimellett egyidejűleg az oxi­génleadásnak megfelelően az illető vas ve­gyületek redukáltatnak. Ha már most a melegbevezetést, miután a föllángolás az egész mennyiségre kiterjedt és véget ért, megszakítjuk és azután a tömeget levegőtől lehetőleg elzárva lehűtjük, akkor oly anya­got nyerünk, amely kiválóan alkalmas vas­vegyületek, főként szerves vassók előállítá­sára. így ez az anyag pl. igen könnyen, már 80® C. mellett oldódik természetes eitromsavban; az oldás fokozatosan és majdnem maradék nélkül megy végbe. Az így nyert citromsavas vasoldat szűrés és megfelelő koncentráció után alkalmas keze­lés mellett tetszőleges ideig eltartható anél­kül, hogy bomlás lépne fel. Úgy gyógyá­szati célokra könnyen aszimilálódó vaské­szítmény gyanánt, mint ipari célokra, pl. pácolásra is találhat alkalmazást. Szerves vaskészítményeket eddig majd kizárólag úgy állítottak elő, hogy a vasat valamely vassóból, pl. vasklóridból kicsap­ták és ezután a szerves savoldatokban föl­oldották ; ez az eljárás, amely hosszadalmas és ennek dacára sem megbízható kimosást igényelt, nem jelentéktelen mérvben meg­drágítja a készítményt, míg ezzel szemben a jelen eljárással az ilyen készítmények nemcsak sokkal olcsóbban állíthatók elő, hanem maga az eljárás is sokkal egysze­rűbben és könnyebben foganatosítható. Föltehető tehát, hogy a szűrőiszapból szárítás és izzítás útján nyert anyagban a vas lényegileg vasoxid és vasoxidul vegyü-, lete alakjában van jelen, mimellett azonban az oxidulmennyiség van túlsúlyban, sőt nincs kizárva, hogy emellett csekélymennyi­ségű fémes vas is keletkezik ferrum reduc­tum alakjában. Ezen anyagot tehát a követ­kező képlet jellemezhetné: Fe 0 „ ... Fe 0 -s-s n Fe 0, illetőleg r—r-2 3 ö nn+1

Next

/
Thumbnails
Contents